Block title
Block content

31 Mart olayları için, "Yalnız ziya-yı Şeriat-ı beyza tecelli etti. Fesadın önüne set çekti,.." deniyor. Fesattan kasıt ne olabilir, ne tür fesadlar çıkabilirdi? Ve en önemlisi şeriat ismi bunu nasıl engellemiş olabilir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"... Zira, o hâdiseye sebebiyet veren yedi mesele ve onunla beraber yedi hal nazar-ı mütâlâaya alınsa, hakikat tezahür eder. Onlar da bunlardır:"

"1. Yüzde doksanı İttihad ve Terakkinin aleyhinde, hem onların tahakkümü ve istibdadı aleyhinde bir hareket idi.
2. Fırkaların meydan-ı münakaşâtı olan vükelâyı tebdil idi.
3. Sultan-ı mazlûmu sukut-u musammemden kurtarmaktı.
4. Hissiyat-ı askeriyenin ve âdâb-ı dindaranelerinin muhalif telkinatın önüne set olmaktı.
5. Pek çok büyütülen Hasan Fehmi Beyin kàtilini meydana çıkarmaktı.
6. Kadro haricine çıkanları ve alay zabitlerini mağdur etmemekti.
7. Hürriyeti, sefahete şumulünü men ve âdâb-ı şeriatla tahdit ve avâmın siyaset-i şer'î bildikleri yalnız kısas ve kat-ı yed haddini icra idi."

"Fakat  zemin bataklık ve dam ve plân serilmişti. Mukaddes olan itaat-i askeriye feda edildi. Üssü'l-esas esbab, fırkaların taraftarane ve garazkârane münakaşatı ve gazetelerin belâğat yerine mübalâğat ve yalan ve ifratperverane keşmekeşleri idi. Bu metâlib-i seb'ada, nasıl ki yedi renk çevrilse yalnız beyaz görünür, bunda da yalnız ziyâ-yı şeriat-ı beyzâ tecellî etti, fesadın önüne set çekti."(1)

İsyan çıkaranlar yukarıdaki yedi masum sebepten dolayı isyan çıkarıyorlardı. Lakin sosyal zemin bataklık ve hileler ile çevrildiği için, bu isyan bir anda şaibeli bir konuma düşürüldü. Halbuki bu yedi talebin aslı şeriata uygun ve meşru taleplerdi. Ama o zamanın hükümeti olan İttihat ve Terakki ve onları destekleyen gazeteler, yalan ve ifsat ile o masum talepleri berheva ettiler.

"Şeriat isterik!.." diye isyan eden güruhun, sosyal infiallere sebep olma riski, şeriatın bir mucizesi ile engellendi diyor Üstad Hazretleri. Yani Allah dehşetli bir anarşilik ve fesadın önünü şeriat ismine hürmeten inayeti ile muhafaza etmiştir.

Üstad Hazretleri bahsin devamında bu hakikate şu şekilde işaret ediyor:

"Elhasıl: Sekiz-dokuz ayda gazetelerin heyecan verici neşriyatıyla ve fırkaların cemiyetlere fedai yazmakla ve inkılabı vücuda getiren zevatın tahakkümatıyla ve itaat-i askeriyeye münafi olan hürriyet-i mutlaka efrada sirayetle ve âdâb-ı diniyeye muhalif zannettikleri şeyleri bazı dikkatsizlerin efrada telkinatıyla ve itaat bozulduktan sonra müstebitler, cahil mutaassıplar, dinde hassas, muhakeme-i akliyede noksan olanlar, iyilik zannıyla o bataklık zeminde tohum ekmeye başlamasıyla ve devletin umum siyaseti cahil efradın elinde kalmakla ve bir milyona yakın fişek havaya atılmakla ve dahil ve hariç müddeîler parmak vurmakla ortalık anarşistlik haline girdiğinden, bu hâdisenin istidad-ı tabiîsi, hercümerc ve müdahale-i ecnebî iken, min indillâh, ism-i şeriat, o müteaddit sebeplerden çıkan ervah-ı habîse ve münteşireyi yuvalarına irca ile, on üç asırdan sonra bir mucize daha gösterdi."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Divan-ı Harb-i Örfi, Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi.

(2) bk. a.g.e.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...