"4. Şu harflerin taktîi, harf ve lâfızların hâvi oldukları kıymet, yalnız ifade ettikleri mânâlara göre olmayıp, ilm-i esrarü’l-hurufta beyan edildiği gibi, adet ve sayılar misillu harflerin arasında fıtrî münasebetlerin bulunduğuna işarettir." İzahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Harflerin arasındaki fıtri münasebetlerle alakalı en geniş izah Rumûzat-ı Semaniye’de birçok misallerle izah edilmiştir.

* Bazı elfaz-ı kudsiyenin farklı sayfalarda olduğu halde aynı satırlara denk gelmesi.

* Bazı esma-i İlahiyenin mecmu Kur’an, sûreler, sahifeler, aynı sahife içinde tekrar edilen adedlerinin birbiriyle olan münasebetlerindeki tevafuklar.

* Harf sayılarının sûrece veya mecmu Kur’an’da birbiriyle olan münasebetlerindeki tevafuklar.

* Sıfatça, savtça, mahreççe harflerin tekrar adetlerinin birbiriyle olan münasebetlerindeki fesahat.

* Cifr ve ebced hesabları da şedde, medde, tenvinler de dahil olmak üzere harflerin ve kelimelerin dizilişi ve rakam değerleri ile alakalıdır.

Bu nisbetlerin kemal-i intizamla dizilmesi neticesinde Kur’an’da selaset olup lisana ağır gelmemek, fesahatın kemalini görmek mümkündür. Bu fesahat neticesinde Kur’an-ı Mecîd; tenâfuru’l-huruf, (harflerin uyumsuzluğu), garabet (anlaşılmazlık), muhalefetu’l-kıyas (gramere aykırılık), zafu’t-te’lif (nahve aykırılık), tenafuru’l-kelimat (telaffuz uyumsuzluğu), ta’kid (düğümlü söz) gibi fesahata aykırı tüm kusurattan münezzehtir.

"4. Şu harflerin taktîi, harf ve lâfızların hâvi oldukları kıymet, yalnız ifade ettikleri mânâlara göre olmayıp, ilm-i esrarü'l-hurufta beyan edildiği gibi, adet ve sayılar misilli harflerin arasında fıtrî münasebetlerin bulunduğuna işarettir."

"HAŞİYE: Kırk sene sonra Risale-i Nur, bu lem'a-i i'câzı körlere dahi göstermiştir."(1)

Kur’an huruf-u mukatta / kesik harfleri alelade almayıp, ince ve latif bir tercih ile almıştır ki, bazen alınan değil tercih edilen insanı etkileyip büyüler. Burada harflerin diğerlerine tercih edilmesi ve tercih edilen harflerin üstün bir hikmet ile tertip edilmesi mucizevi oluyor.

Bu harf dizilimlerinden birçok İslam âlimi ebcet ve cifir ilmini de kullanarak gaybi sırlar ve latif manalar çıkararak bu harflerin öyle rastgele bir harf tercihi ve dizilimi olmadığını ortaya koymuşlardır. Risale-i Nur'da Yirmi Beşinci Söz ve Sikke-i Tasdik-i Gaybi gibi telifatlar bunlara güzel örneklerdir. Tevafuklu Kur’an da buna ilave edilebilir. Yukarıya aldığımız haşiyede işaret edilen ispat bunlardır.

Elif, lam, mim, hepsi bir ayetin veya Kur'anî cümlenin bir sembolü gibidir. Üstad'ın izah ettiği gibi Kur'an’ın hükümleri uzun bir surede, uzun sure kısa surede, kısa sure bir ayette, bir ayet bir cümlede, bir cümle bir kelime de bir kelime de bir harfte dürülür.

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Sûresi 1. Âyetin Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...