"Âdem (a.s.) zamanından beri, beşeriyette, iki cereyan-ı azim birbiriyle çarpışarak gelmiş..." İki cereyan-ı azîm ile özetler misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Evet, Âdem (a.s.) zamanından beri, beşeriyette, iki cereyan-ı azîm birbiriyle çarpışarak gelmiş. Biri istikamet yolunu takiple nimet ve saadet-i dâreyne mazhar olan ehl-i nübüvvet ve salâhat ve iman, kâinatın hakiki güzelliğine ve intizam ve kemaline mutabık olarak istikamette hareket ettiklerinden, hem Kâinat Sahibinin lütuflarına, hem iki cihanın saadetine mazhar olup, beşeri melekler derecelerine, belki fevkine terakki ettirmeye vesile olarak dünyada iman hakikatleriyle manevi bir cennet, ahirette bir saadet kazanıp ve kazandırmışlar."

"İkinci cereyan, istikameti bırakıp ifrat ve tefritle aklı bir vesile-i azap ve elemler toplayıcı bir âlete çevirmesinden, insaniyeti en bedbaht bir hayvaniyetten aşağı düşürüp dünyada zulümlerine mukabil gazab-ı İlahi ve musibet tokatlarını yemekle beraber, dalaleti cihetinden, akıl alakadarlığıyla kâinatı bir hüzüngâh ve matemhâne-i umumiye ve zevalde yuvarlanan zihayatlar için bir mezbaha, selhhane ve gayet çirkin ve karışık görüp ruhu, vicdanı dünyada bir manevi cehennemde olup, ahirette daimî bir azap çekmeye kendini müstahak eder." (Şualar, On Beşinci Şua, Fatiha-i Şerife'nin Muhtasar Bir Hülasası)

Bu iki cereyan özet olarak hayır ve şer, iyilik ile kötülük, iman ile küfür, hidayet ve dalalet, dinsiz felsefe ile vahiy şeklinde ifade edilebilir.

İman, hayır, iyilik, hidayet ve vahiy insanı doğruya, saadete ve cennete götüren bir akım bir cereyan iken, küfür, şer, dalalet, kötülük ise insanı yanlışa, azaba ve cehenneme sürükleyen bir akım ve cerayandır.

İnsan bu iki akım ve cereyan arasında seçim yapmakta özgürdür ve neticelerine de kendi katlanmak zorundadır. İnsan bu iki cereyandan küfür ve şerri seçtiğinde hem dünyası hem de ahireti helak olur. Dünyası manevi anlamda cehenneme dönüşür. Üstadımız bu manevi cehennemi yukarıda çok güzel bir şekilde tasvir etmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...