Âhir zamanda her şeyin ilme ve fenne döküleceği konularını izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem öyle bir surette ifâde ediyor ki, o ifâde ile şöyle işaret eder ki: 'Elbette nev-i beşer, âhir vakitte ulûm ve fünûna dökülecektir. Bütün kuvvetini ilimden alacaktır. Hüküm ve kuvvet ise, ilmin eline geçecektir.' "

"Hem o Kur’ân-ı Mu'cizü’l-Beyan, cezâlet ve belâgat-ı Kur’âniyeyi mükerreren ileri sürdüğünden remzen anlattırıyor ki: 'Ulûm ve fünûnun en parlağı olan belâgat ve cezâlet, bütün envâıyla âhir zamanda en merğub bir suret alacaktır. Hattâ insanlar, kendi fikirlerini birbirlerine kabul ettirmek ve hükümlerini birbirine icra ettirmek için, en keskin silâhını cezâlet-i beyandan ve en mukavemet-suz kuvvetini belâgat-ı edâdan alacaktır.”(1)

Ubûdiyet görevleri içinde farzlardan sonra en ileri mertebeyi tefekkür alır. Allah’ın Zât’ını düşünmek şirk, âsârını tefekkür etmek ise en büyük bir nafile ibadettir.

İşte burada fenlerin vazifesi ve ehemmiyeti kendini gösteriyor. Kâinatı Allah’ın eseri olarak incelemek, ondaki mu’cize sanatları, hikmet ve rahmet tecellilerini ortaya koymak büyük bir ibadettir. İnsan, kendisine verilen o üstün mahiyetiyle iman ve ibâdet vazifesini en ileri bir derecede yerine getirdiği gibi, yine o mükemmel istidadını yerinde kullanarak kâinattaki ilim ve hikmet cilvelerini bilmek, anlamak, anlatmak ve onlardan istifadeyi sağlamak noktasında da büyük bir vazife yapmaktadır. Ahir zamanda bu vazifenin büyük rağbet kazanacağı, böylece fennin ve teknolojinin büyük mesafeler kat edeceği bu cümlelerle haber veriliyor. Ayrıca hükmün de ilmin eline geçeceği belirtiliyor.

Nitekim ilim ve fen sahasında ileri giden milletler, teknoloji mahsullerini başkalarına çok pahalıya satıyorlar, onların petrol ve sâir tabiî imkânlarını böylece kendilerine hizmet ettiriyorlar. Öte yandan, aynı ilim ve teknolojiyi silah sanayiinde de kullanıyor ve başkalarına bu noktada üstünlük sağlıyorlar. Dünyadaki bitmek tükenmek bilmez kavgalarda her iki tarafa da silah satmak suretiyle, hem kendi ekonomilerini güçlendiriyorlar hem de rakiplerinin imkânlarını silahlara yönlendirmekle onları zayıflatıyor ve kendilerine muhtaç hâle getiriyorlar.

İlmî üstünlük, dünya hâkimiyetinde birinci derecede ehemmiyetli olmakla birlikte, bu imkânları en güzel şekilde değerlendirmek de diplomasiyle mümkün oluyor. Maksadını en güzel şekilde anlatma, muhataplarıyla çok yönlü münasebetler kurma ve pazar imkânları tesis etme meselesi, bu zamanda, ilimden hemen sonraki ehemmiyetli mevkiine oturmuş bulunuyor.

(1) bk. Sözler, Yirminci Söz, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...