Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Hazretlerinin dua kitabı ve kendisi hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mecmuatü'l-Ahzab; Nakşibendî ve Hâlidî şeyhlerinden olan âlim Ahmed Ziyaeddin Gümüşhânevî Hazretlerinin üç ciltlik, iki bin sayfadan oluşan dua kitabıdır.

Din ilimlerini öğrenme ve sünnete uyma konusu üzerinde hassasiyetle duran Gümüşhânevî Hazretleri, tekkesinde hadis okutmaya ağırlık vermiştir. Tekkelerde görülen yozlaşmaya karşı çıkmış, ulemâ ve meşâyih arasındaki anlaşmazlıkları birleştirici bir tavır sergilemiştir. Evrâd ve ahzâbın derlemesinden oluşan Mecmuatü’l-Ahzab eseriyle bu özelliğini ortaya koymaktadır.

Gümüşhânevî Hazretleri, Mecmuatü’l-Ahzab’da topladığı her bir duayı itina ile gözden geçirmiş ve talebelerine de okutturmuştur. Külliyatta her bir duanın ismi ayrı ayrı yazılmıştır. Örneğin, Hizb-i Bahr (denizde okunacak hizb), Hizb-i Nasr (yardım için okunacak hizb) gibi...

Özet olarak Şeyh Ahmed Gümüşhanevî Hazretleri ve onun Mecmuatü'l-Ahzâb adlı eseri Ehl-i sünnet inancına uygun ve sağlam bir kaynaktır. Risale-i Nurlarda bir çok dua ve hadislerin kaynağı bu mübarek şahıs ve eseridir.

Bunlardan bazıları şöyledir: Cevşen duasının kaynağı Şeyh Ahmed Gümüşhanevî'nin Mecmuatü'l-Ahzâb'ıdır.

"Bende beş şey vardır ki, onlarla vebâ ateşinin yangınını söndürürüm: Mustafa (a.s.m.), Murtazâ (Ali r.a.), onun iki oğlu (Hasan ve Hüseyin) (r.a.) ve Fâtıma (r.a.)."(1)

"Kim bunu okursa, Mûsâ ile Hârun'un sevaplarının misli verilir."(2)

"Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânın hizmetindeki kudsiyete, kerametkârane sekiz yüz küsur sene evvel 'Gavs-ı Âzam' ünvanıyla bihakkın iştihar eden Kutb-u Âzam Şeyh-i Geylânî, نَظَرْتُ بِعَيْنِ الْفِكْرِ فِى حَانِ حَضْرَتِى - حَبِيبًا تَجَلّٰى لِلْقُلُوبِ فَجَنَّتِ fıkrasıyla başlayan kasidesinin âhirinde, Mecmuatü’l-Ahzâb’ın birinci cildinin beş yüz altmış ikinci sahifesinde, beş satırla, şu zamanda hizmet-i Kur’âniyedeki heyete ve başında bulunan Üstadımıza beş vecihle bakıyor ve gösteriyor."(3)

"Bir zat, uzunca bir mektup yeni hurufla bana yazmış, kendisinin kim olduğunu bildirmemiş. Üç noktada şüphe edip bir nevi itiraz gibi yanlış mânâ verdiği için güya bizi ikaz ediyor. Meşrebimiz münakaşa ve münazara olmadığından ve kusurumuzu hakikî olarak gösterenlerden memnun olduğumuzdan, bu meçhul zatın mektubunda üç esasın hakikatini gösterip yanlışını tashih etmek istedim."

"Birinci esas: Risale-i Nur'un üstadı ve me'hazı ve Said'in de çok zamandan beri bir virdi olan bazı âyetler, bir hizb-i Kur'ânî suretinde bir kısım talebelerin arzularıyla kaleme alınmış. Sonra da tab edilmiş. Ve dört beş mahkemenin de gösterdiği ehl-i vukuf ulemaları ve hattâ Diyanet Riyaseti dairesi ve İstanbul'un fetva dairesindeki tetkik-i kütüb-ü diniye heyetinden hiçbir âlim ve ehl-i vukuf ulemaları itiraz etmemişler. Belki takdir edip tahsin etmişler. Çünkü başta Sahabeler ve matbu Mecmuatü'l-Ahzab'da bulunan Hazret-i Üsame Radıyallahu Anh hizb-i Kur'ânîsi ki, herbir günde bir kısmını okumakla taksim edilmiştir. Ve aynı kitapta ve Mecmuatü'l-Ahzabın aynı cildinde İmam-ı Gazalî'nin (r.a.) bir hizb-i Kur'ânîsi ve çok ehl-i velâyetin kendi meşreplerine muvafık bazı sûreleri ve âyetleri bir hizb-i mahsus-u Kur'ânî yaptıkları meydandadır."(4)

Dipnotlar:

(1) bk. Mecmuatü'l-Ahzâb, 3/505.
(2) bk. a.g.e., s.263.
(3) bk. Sikke-i Tasdik-i Gaybi, Sekizinci Lem'a.
(4) bk. Emirdağ Lâhikası-II, (93. Mektup).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...