Block title
Block content

"Akılsız feylesoflar" tabiri hakkında bilgi verir misiniz? Bu ifade hangi felsefe ekolleri için geçerlidir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretleri felsefeyi müspet ve menfi olmak üzere ikiye ayırıyor. Müspet felsefe, Kur’an ile barışık, insanlığa faydalı olan felsefedir ki bu felsefeye ve filozoflara akılsız demiyor. Menfi felsefe ise, Kur’an’a düşman olan ve Allah’ı inkar eden felsefedir ki akılsız tabiri bu felsefeye tabi olanlara kullanılıyor.

Müspet ve menfi felsefe arasındaki farka  kısa cümleler ile işaret etmeye çalışalım.

Menfi felsefe, aklı esas alıp vahye meydan okuyan dine muarız bir yoldur. Müspet felsefe ise, vahye tabi, onun terbiye ve rehberliği ile hareket eden ve din ile barışık bir yoldur.

Menfi felsefe, kâinata ve mevcudata mana-yı ismi ile bakar. Yani menfi felsefeye göre kâinat Allah’ın isim ve sıfatlarının talim edildiği bir mektep değil, kendi hesabına manasız ve sanatkarsız bir tesadüf yumağıdır.

Menfi felsefe insana kendine itimadı ve benlik duygusuna kuvvet vermesini telkin eder. Kur’an ile barışık felsefe ise, insana, Allah’a itimat ve tevekkülü ve benlik davasından vazgeçmesini ders verir. Bunların muvazene ve mukayesesi Risale-i Nur'un çok yerlerinde geçiyor.

Menfi felsefe insanı dünyanın adi ve süfli aruzlarına teşvik ederken, Kur’an ile barışık felsefe ise insanı müteal, yani aşkın alemlere teşvik eder.

Menfi felsefe insanın nefis ve hevasını serbest bırakırken, yani bunları tatmin için çabalarken, insandaki  kalp, ruh, vicdan gibi ulvi hissiyatları mahkum ve mahpus ediyor. Kur’an ile barışık felsefe ise, tam tersi nefis ve hevaya gem vurup ulvi olan kalp, ruh ve vicdan gibi hissiyatları tatmin eder.

Menfi felsefe kâinattaki bütün olayları manasız ve tesadüfi olarak değerlendirirken. Kur’an ile barışık felsefe ise her şeyin dizgin ve terbiyesinin Allah’ın kudret elinde olduğunu ve hikmet ile hareket ettiğini gösterir.

Menfi felsefe eşyanın dış yüzündeki sönük nakışlarını nazara verirken, Kur’an ile barışık felsefe ise her şeyin iç yüzünü ve Allah’ın isim ve sıfatlarına bakan noktasını nazara veriyor.

Menfi felsefe kafa feneri hükmünde olan akla dayandığı için temeli güdüktür, eşyanın hakikatine nüfuz edemiyor. Kur’an ile barışık felsefe ise Allah’ın sonsuz ilminden süzülüp geldiği için, her şeyin özünü ve hakikatini kuşatmıştır ve muğlak bir nokta bırakmamıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...