“Allah’a istinad edip dinsizliği kaldıracağım, İslâmiyeti ve İslâmları himaye edeceğim.” cümlesini açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada Muazzez Üstadımız ahir zamanla ilgili olan şu hadis-i şerifin izahını yapmaktadır.

“Hz İsa (a.s) deccalle mücadelesi zamanında Hz. İsa (a.s) onu öldüreceği vakitte on arşın yukarıya atlayıp sonra kılıcını onun dizine yetiştirebilir derecesinde, vücutça o derece deccalin heykeli Hz. İsa (a.s.)'den büyüktür.”(1)

Ahir zamanla alakalı bu rivayeti Üstadımız üç cihetle izah ve tevil etmektedir.

Birinci cihet: Hristiyanlığın hakikisini esas kabul eden İsevi ruhanileri cemaati ile onlara karşı dinsizliği ve ateizmi yaymaya çalışan cemaatler ve topluluklar maddeten cisim haline gelseler, menfiler minare yüksekliğinde olduğu gibi, müspet cemaat ise; bir çocuk boyunda ve cüssesinde kalabilir.

İkinci cihet: İkinci Cihan harbinde Almanların, dinsizliği ortadan kaldırma parolalarıyla harbe girerek; muhalifler olan Rusya, Çin ve Amerika’ya karşı mücadelesi noktasında mukayese yapılsa, dinsizliğe darbe vuran Alman hükümetindeki mücadelecilerin şahsı manevisi ile karşılarındaki müttefik düşmanların şahsı manevisinin görüntüsü aynı özellik ve hususiyet taşıyacaktır.

Üçüncü cihet ise: Küreyi arzın maddeten dörtte biri olan Avrupa’nın ve onun da dörtte biri olan Almanya’nın İsa (a.s)’mın vekaletini dava eden İtalya ile beraber, bütün müttefik düşmanlarına karşı mücadelesi nazara alınsa aynen hadisin tarif ettiği şekil ve suret ortaya çıkacaktır.

Hatta Almanların semavi bombalarla ve paraşütlerle gösterdiği mücadele, hasımları olan dinsizliğe karşı, ciddi manada dayanması ise; Almanlar mağlup dahi olsalar, hadisi şerifin müjdesine binaen; çocuk cesametinde ve cüssesinde olan, hakiki İsevi cemaati, minare cüssesinde ve cesametinde olan dinsizliğin taraftarlarını ve mümessillerini mağlup edeceğini ve dini hakkın galebe çalacağını göstermektedir.

Nitekim mezkur üç cihetteki zahiri mücadele ve görüntü tezahür etmiştir.

Neticede Hristiyanların mihveri olan dindar ruhanilerin temsil ettiği esas Hristiyanlık, daha sonradan Amerikayla da güç birliği yaparak dinsizliği ve kominizmi maddi ve manevi mağlup etmiştir.

Dinsizliği temsil eden güçler ve devletler; kıyamete kadar geçerli olan, her zamana mahsus dinsizliğin senbolü manasında deccali ve onun zihniyetini bu zamanda deruhte etmişlerdir. Bunlar bir araya gelip dünya çapında ittifak ettiklerinde maddi cesametleri, adeta bir minare tarzında her taraftan görünüp hissedilmektedir. Buna karşı İseviliğin ve hak dinin vaziyeti tamamen tersi olup gizli kalmaktadır. Ancak hak, istikbalde hâkim olup galebe çalacağından dolayı, dünyadaki gelişmeler ve inkişaflar, zahiri sebeplere göre değil, hakiki vesilelere ve meselelere göre cereyan etmiştir.

(1) bk. Kastamonu Lahikası, 50. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...