Block title
Block content

Allah'ın irade sıfatı hakkında bilgi verebilir misiniz; ehl-i dalalet neden irade sıfatını inkar ediyorlar?..

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah'ın İrade Sıfatı

İnsanlar tarih boyu genelde Allah'ın varlığını kabul etmekle beraber, Onun sıfatlarını ifadede hata etmişlerdir.[1] Hakkında en çok konuşulan ve farklı görüşler ifade edilen ilâhî sıfatlardan biri, Onun iradesidir.

Âlemde meydana gelen her şey, İlâhî iradenin bir isbatıdır. Dilemiş yaratmıştır; dilemeseydi yaratmazdı. Allah için herhangi bir zorunluluktan bahsedilemez. Hiçbir şey Allah’a vacip değildir. Felsefe ve Kelâm’da hayli medar-ı bahs olan İlâhî irade ile ilgili olarak, Hamdi Yazır şu noktalara dikkat çeker:

“Bütün hak ve hukukun mercii olan Hak Teâlâ, vâcib lizâtihi olduğundan, O’nun hukuku vardır. Ve ulûhiyet ve rububiyet O’nun hakkıdır. Fakat aleyhine vecibe ve vazife tasavvur olunamaz.

“Dilediğini yapandır.”[2]

“Yaptığından suale çekilmez.”[3]

Ancak;

“Allah’ın va’di bir haktır.”[4]

“Rabbiniz kendi üzerine rahmet yazdı.”[5]

“Şayet Rabbinden sebkat eden bir kelime olmasaydı…”[6]

gibi âyetlerin hükmünce, kendisinin kendine vacip kıldığı hususlar vardır.”[7]

İnsanı yaratan ve ona irade özelliği veren Allah elbette irade sahibidir.

“O, dilediğini yapar.”[8]

“Nasıl dilerse öyle hükmeder.”[9]

Dilediği olur, dilemediği olmaz. Eşyada görülen bütün hikmetli durumlar, gayeler, intizamlar, semeredar durumlar, rahmet ve inayet eserleri, ilâhî iradeyi isbat eder.

Bazı düşünürler, Allah'ın iradesini görmezden gelir ve Onu âlemi yaratmaya mecbur zanneder. Hâlbuki yaratmak bir zorunluluk değil, ilâhî bir lütuf ve tercihtir. Kendisi için irade sıfatının varlığını ve bunun lüzumunu görüp duran insanın, kendisine bu iradeyi veren Allah hakkında irade sıfatını kabulde zorlanması, tam bir garabettir.

Avrupa’da çıkan deist filozoflar, akıllarıyla Allah inancına ulaşan kimselerdir. Bunların kabulüne göre, Tanrı evrenin içine mekanik ilkeler yerleştirmiştir. O istese bile, evrene yerleştirdiği rasyonel düzene karşı gelemez. Onun iradesi bile, bu rasyonel ilkelere bağlıdır... Bu dünyada mu'cizenin yeri yoktur. Tanrı, evreni mu'cize ile değil, rasyonel yasalarla yönetir. Gerçi bu yasaları o kendi koymuştur. Ama bir defa yarattıktan sonra evrenin gidişine artık karışmaz olmuş, onu kendi kendine işlemeye bırakmıştır.[10]

Bir kısım felsefeciler, âlemi mekanik bir âlete benzetirler. Onlara göre, Allah bu mekanik âleti kurmuş, çalıştırmıştır; artık gerisine karışmamaktadır. Yine onlara göre, insanlık âleminde mûcizelere, kerametlere, harikalara yer yoktur!

Hamdi Yazır, bu meselede şöyle der:

“Tabiî ilimler, tabiat dışı harikaları inkâr ettirecek bir zaruret değil, tersi mümkün olan bir câri âdeti ifade eder.”[11]

Meselâ, ateş ile yakmak Allah’ın bir âdetidir. Fakat Allah dilediğinde ateşe “Yakma!” emrini verir ve ateş yakmaz. Nitekim Hz. İbrahim’i yakmamıştır.[12]

“Harikalar, kulların ızdırar zamanlarında Allah Teâlâ’nın hususî inayetidir.”[13]

Bu hususî inayet, tarih boyunca değişik olaylarda kendini hissettirmiştir, günümüzde de kendini hissettirmektedir. Onuncu katın balkonundan düşüp, burnu bile kanamadan kurtulan çocuklar; uçuruma yuvarlanan araçtan sapasağlam çıkan insanlar… bu hakikatin birer şahididirler.

Cenab-ı Hakk'ın nafiz iradesi,

"O her an bir tasarruftadır."[14]

âyetinin bildirdiği gibi, her an u zaman faaliyet halindedir. Yoksa yaratılış, sadece başlangıç döneminin olup bitmiş bir olayı değildir.

Dipnotlar:

[1] Nursi, Şualar, s. 584.

[2] Hûd, 11/107 ve Büruc, 85/16.

[3] Enbiya, 21/23.

[4] Nisa, 4/122; Yunus, 10/4.

[5] En’am, 6/54.

[6] Yunus, 10/19; Hûd, 11/110; Taha, 20/129; Fussilet, 41/45; Şûra, 42/14.

[7] Yazır, IV, 2675.

[8] İbrahim, 14/27.

[9] Maide, 5/1.

[10] Gökberk, s. 392; ayrıca bkz. Aydın, Mehmet, Din Felsefesi, s. 141.

[11] Yazır, II, 1087.

[12] bk. Enbiya, 21/69.

[13] Yazır, I, 267.

[14] Rahman, 55/29.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...