Altıncı Şua'daki Tahiyyat duası, namaz kitaplarında gördüklerimizden farklı mıdır? Böyle okumak daha mı faziletlidir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"'Bütün dualar, senâlar, malî ve bedenî ibâdetler, mülk, azamet Allah'a mahsustur.' Yüce Allah şöyle mukâbele etti: 'Ey Peygamber! Selâm sana. Allah'ın rahmet ve bereketi senin üzerine olsun.' Hz. Muhammed (asm) şöylece yeniden söz aldı: 'Selâm ve esenlik bize ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun.'"(1)

Yukarıda yazılan tahiyyât, Hanefî mezhebine göre okunan şeklidir. Diğer mezhep âlimlerinin çoğu da, tahiyyâtın bu şeklini benimsemişlerdir. Bu, İbn Mes'ud'un Hz. Muhammed (asm)'den naklettiği tahiyyâttır. Şâfiî mezhebine göre okunan tahiyyât bundan biraz farklıdır. Onların okudukları tahiyyât, İbn Abbas tarafından nakledilmiştir. Aslında âlimler tarafından nakledilen daha farklı tahiyyât şekilleri de vardır. Bütün bu rivâyetlere dayanan tahiyyâtlar okunabilir. Hepsinin câiz olduğu hususunda âlimlerin ittifakı vardır. İhtilafları, hangisinin daha faziletli olduğu hakkındadır.(2)

Şafiî'lere göre teşehhüdün en azı şu ifadelerdir:

"Et-tahiyyatu lillahi selamun aleyke eyyuhen-nebiyyu ve rahmetullahi ve berekâtuhu selâmun aleyna ve alâ ibâdi'llahi's-salihin. Eşhedu en lâ ilâhe illallâh ve eşhedu enne Muhammeden resulullah."(3)

Teşehhüdün en mükemmeli ise İbni Abbas (ra)'ın hadisinde gelen şu sözler­dir: Hz. Peygamber (asm) bize teşehhüdü, Kur'an'dan bir sure öğretir gibi öğretir ve şöyle buyururdu:(4)

"Et-tahiyyatu el-Mubarekatu es-salavatu ed-dayyibatu lillahi es-selâmu aleyke eyyuhen-nebiyyu ve rahmetullahi ve berekâtuhu es-selâmu aleyna ve alâ ibâdi'llahi's-salihin. Eşhedu en lâ ilâhe illallâh ve eşhedu enne Muhammeden resulullah."(5)

Dipnotlar:

(1) bk. Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, İstanbul 1972, 1, 106.
(2) bk. Nevevî, Müslim Şerhi, 1924, IV, 115; es-Seyyid Sabık, Fıkhu'sSünne, Beyrut, (t.y)., 139 vd.
(3) bk. Muğni'l-Muhtâc, 1,174.
(4) bk. Bu hadisi Müslim ile Ebu Dâvud bu lâfız ile rivayet etmişlerdir. Tirmizî de rivayet etmiş olup sahih demiştir. Fakat Tirmizî selâm sözünü nekre olarak zikrelmiştir. İbni Mace de bunu Müslim gibi rivayet etmiştir. Fakat, şöyle demiştir: "Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlühû" (Neylü'l-Evtâr, II, 281).
(5) bk. Nevevî, Müslim Şerhi, 1924, IV, 115; es-Seyyid Sabık, Fıkhu'sSünne, Beyrut, (t.y)., 139 vd.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...