"Ankara ehli vukufu Risale-i Nur'a ait kerametleri inkar edememişler. Böyle şeyler kitapta yazılmamalı idi, keramet izhar edilmez, diye tenkit etmişler." deniyor. Bu kerametlere örnekler vererek izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Aziz, sıddık, sarsılmaz, sebatkâr, fedakâr, vefadar kardeşlerim,"

"Bilirsiniz ki, Ankara ehl-i vukufu Risale-i Nur'a ait kerametleri ve işaret-i gaybiyeleri inkâr edememişler. Yalnız, yanlış olarak o kerametlerde hissedar zannedip itiraz ederek, "Böyle şeyler kitapta yazılmamalıydı; keramet izhar edilmez" diye hafif bir tenkide mukabil, müdafaatımda onlara cevaben demiştim ki:"

"Onlar bana ait değil ve o kerametlere sahip olmak benim haddim değil. Belki Kur'ân'ın mucize-i mâneviyesinin tereşşuhatı ve lem'alarıdır ki, hakikî bir tefsiri olan Risale-i Nur'da kerametler şeklini alarak, şakirtlerinin kuvve-i mâneviyelerini takviye etmek için, ikramât-ı İlâhiye nev'indendir. İkram ise, izharı bir şükürdür, câizdir. Hem makbuldür."(1)

Risale-i Nurların bir çok keramet çeşitleri vardır. Bunların bir kısmı şefkat tokatları, bir kısmı musibetlere kalkan olması, bir kısmı maişette bereket olması, bir kısmı yazıdaki tevafuklar, bir kısmı Üstad Hazretlerinin hayatında mazhar olduğu harikulade hadisler vs...

Ama burada mevzu bahis olan kerametler, yazı üstündeki tevafuklar ve Risale-i Nur'a işaret eden gaybi ayet ve hadislerdir. Risale-i Nurların Osmanlıca hattı ile yazılmasında bir çok görsel kerametler vuku bulmuştur ki, orijinal nüshalarda halen onlar mevcut olarak duruyor. Risale-i Nurlara işaret eden gaybi ayet ve hadislerin örnekleri Sikke-i Tasdik-i Gaybi risalesinde genişçe işlendiği için oraya havale ediyoruz.

(1) bk. Şualar, On Beşinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...