Block title
Block content

"Arabî Risale-i Nur´dan İşârâtü´l-İ´câz tefsiri bilfiil göstermişler ki, Mekkiye olan sûre ve âyetlerde en âlî bir üslûb-u belâğat ve en yüksek bir i´câz-ı îcâzî vardır." deniyor. Niye "Mekkiye olan sure" diye ayırım yapılmıştır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bakara sûresi, Medine döneminde, hicretten hemen sonra nâzil olmaya başlamış ve takrîben on yıla yayılan vahiy parçaları halinde devam etmiştir. Bu sure, Kur’ân-ı Kerîm’in en uzun sûresi olup iki yüz seksen altı âyettir. Hacim itibariyle Kur’ân’ın 1/12’ sini teşkil eder. Kur’ân’ın, ayrıntılı bir özeti durumundadır.

İşarat’ül İ’caz belki Medine’de nazil olan Bakara suresi ile işe başlar, lakin Mekki ayetlerin yüksek belagat ve ulvi üslubunu atıflarla ve Medenî surelerin aynasında gösteriyor. Yani Medenî sure ve ayetlerde de aynı belagat ve üslup mevcuttur.

Kur’an’ın her bir parçası küçük bir Kur’an hükmünde nazil olduğu için, Kur’an’ın bir parçasında bütün Kur’an’ı göstermek, Üstad Hazretleri gibi ehil olan zatlara kabildir ve mümkündür.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...