Block title
Block content

Arş ve kürsi mahluk mu? Bütün mahlukat kainat kapsamına girer mi? "Kainata müekkel melek" derken, tam olarak kastedilen mana nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mahlukat kavramı bütün yaratılmışları istisnasız içine alan geniş bir kavram olup, yaratılmış manasına gelir. Yani mahlukat denildiği zaman, Allah’ın zatı ve onun ile kaim olan isim ve sıfatları dışında istisnasız her şey anlaşılır. Bu noktadan bakıldığında kainatta mahluktur, arş ve kürsi de mahluktur. Mahluk olmayan sadede Allah’ın zatı ve sıfatlarıdır.

Kainat kavramı, içinde yaşadığımız şehadet alemini, yani maddi alemleri temsil eden bir kavramdır. Dolayısı ile kainat denilince gaybi ve uhrevi alemler anlaşılmaz, bu alemler kainatın yani maddi alemin dışında kalırlar.

Arş ve kürsi kavramları ise maddi ve manevi, şehadet ve gaybi bütün mahlukatı ve alemlerini kuşatan ve içine alan genel bir çerçevedir. Yani arş denildiği zaman kainatta içine girer, cennet cehennem de içine girer. Ama arş ve kürside kainat gibi mahlukturlar.

Kainat yani içinde yaşadığımız maddi alem, arşın yanında küçük bir çakıl taşı gibi kalır. Kainatın vekil meleği ile arşın vekil meleği birbirinden farklıdır. Arşı taşıyan meleklerin azameti arş gibidir. Kainata vekalet eden melek o meleklerin yanında çok küçük kalır. Zira her melek vekalet ettiği şeyin suretine ve büyüklüğüne göre yaratılmış.

Bütün mahlukata vekalet eden melek arşın melekleridir ki sayıları ayet ve hadiste sekiz olarak ifade edilmiştir.

Bu konudaki ayet ve hadislerden bazıları şu şekildedir:

"Gök yarılmış ve o gün bitkin bir hale gelmiştir. Melekler onun çevresindedir. Ve o gün Rabbının Arş'ını, onların da üstünde sekiz tanesi yüklenir." (Hâkka, 69/16 ve 17).

Bu âyette anlatılan olay müteşâbihdir. Meleklerin Arşı yüklenmeleri; onların koruma ve organizasyon ile görevli olduklarını, mecazî olarak bildirmeden ibarettir. Yahut arş sahibi olan Allah’a yakınlıklarına da îma olabilir. Bu melekler "Subhanallahi ve bihamdihi" diyerek Arş'ı tavaf ederler.

Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurmuştur:

"Size arşı taşıyan meleklerden bahsetmem konusunda bana izin verildi. Onlardan her birisinin kulak memesi ile boynunun arasındaki mesafe yedi yüz yıldır."(1)

"Abdullah b. Amr 'Arş'ı taşıyan melekler sekiz tanedir.' der. Sa'id b. Cübeyr âyetteki 'sekiz melek' ifadesini 'sekiz saf melek' olarak tefsir etmiştir. Bu meleklere Allah Teâla'ya yakın ve meleklerin efendileri olmalarından dolayı 'Kerûbiyyûn melekleri' denilir. İbn Abbâs'tan nakledilen bir rivâyete göre Kerûbiyyûn melekleri, sekiz bölümdür. Onlardan her bir cinsinin insan, cin, şeytan ve melek gücü kadar gücü vardır."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Ebû Dâvûd Sünne,1.

(2) bk. İbn Kesîr, Tefsiru'l-Kur'âni'l-Azîm, VIII, 239.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

Lazgin

Kainat kavramı içine gaybi alemler girmez fakat kainat ile gaybi alemler iç içedir dersek yanlış olur mu?

 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Denilebilir. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...