Ashab-ı Kehf'in Hz. Mehdi'nin yardımcıları olacağı rivayetlerde var. Bunlar Nur talebelerinden başkası olabilir mi? Bazı rivayetlerde de Deccal'in fitnesine karşı Kehf suresinin ilk on ayetini okumamız tavsiye ediliyor. Bu konuda bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İbni Merdüye, tefsirinde İbni Abbas hadisini merfu olarak tahric etti. O şöyle dedi:

"Ashabı Kehf, Mehdi'nin yardımcıları olacaktır."

İmam Ebu İshak Sa’lebî Kur'an tefsirinin Ehl-i Kehf Kıssasını anlatırken diyor ki:

"Mehdi çıktığı zaman, Ehl-i Kehf'e gidip selam verince, Allah onları diriltecek ve Mehdi'nin yanında yerlerini alacaklardır. Daha sonra yattıkları yere dönüp kıyamete kadar da kalkmazlar."(1)

Hz. Huzeyfe (ra) dan rivayete göre; Resulullah Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur:

"Mehdi zuhur edinceye kadar ümmetim haşrolunmaz. Allah (cc) ona üç bin melek ile yardım edecektir. Ashab-ı Kehf de onunla beraber bulunup kendisinin yardımcılarından olacaklar."

İmam-ı Suyutî diyor ki:

"Ashab-ı Kehf'in uykusunun bu zamana kadar te’hirinin sebebi, Allah'ın onlara bir ihsanıdır. Çünkü onlar Mehdi'ye yardımcı olacak ve böylece ümmeti Muhammed'e dâhil olma şerefi kazanacaklardır."(2)

Bu gibi hadisler, müteşabihtir yani mânası açık olmayıp, te’vil ve tabir ister, zahirine bakıp anlamak hem zordur hem de doğru değildir. Bu yüzden, muhaddisler ve ehli tarafından te’vil edilmeleri gerekiyor.

Bizim bu hadislerden, Risale-i Nurların bereketi ve feyzi ile anladığımız mâna şudur: Ashab-ı Kehf nasıl kendi döneminin zalim ve kâfir kralının zulmünden ve baskısından kurtulmak ve dinlerini rahat bir şekilde yaşayabilmek için mağaralara sığınmışlarsa; aynı şekilde deccalın döneminde de benzer belki daha şiddetli bir baskı ve zulümden dolayı, Mehdi ve talebeleri gizli dershaneler ve “sırran tenevveret” tarzı ile iman ve Kur’an’a hizmet edecekler. Bir nevi Ashab-ı Kehf’in usulü ile iman ve Kur’an’a hizmet edecekler demektir. Yoksa o yedi uyuyan gencin yeniden dirilip gelmesi demek, değildir.

"Sizden kim Deccal'e yetişirse Kehf Suresi'nin evvelini onun üzerine okusun, bu surenin sonu Deccalin fitnesinden kurtuluşunuzdur."(3)

Ma’den b. Ebu Talha'dan rivayet edilmiştir:

"Kim Kehf Suresi'nin evvelinden on ayeti ezberlerse Deccal'in fitnesinden emin olur."

Ebu Davud dedi ki:

"Düştu Vaide, Katade'den böyle nakletti, ancak o şöyle dedi:

'Kim Kehf Suresi'nin sonlarından on ayet ezberlerse', Şube ise Katade'den rivayetinde, 'Kehf suresinin ahirinden' dedi."(4)

Ebu Derda'dan rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem (a.s.m.)buyurdu ki:

"Her kim Kehf Sûresinin başından üç ayet okursa Deccal fitnesinden korunmuş olur."(5)

Ebu Ümame el- Bahilî'den rivayet edilmiştir:

"... kim onun (Deccal'ın) cehenneminin belasına uğrarsa, Allah'tan yardım dilesin ve Kehf Sûresinin ilk ayetlerini okusun ki ateş İbrahim'e olduğu gibi bu ateş de o kimseye soğuk ve selamet olsun."(6)

Bir başka hadiste şöyle buyurulmuştur:

"... Her kim Deccal'in ateşi ile ibtila ve imtihan edilirse Allah'tan yardım istesin ve Kehf Sûresinin baş tarafındaki ayetleri okusun. Bu suretle Deccal'in, ateşi ona karşı soğuk ve selamet olur."(7)

Allah Resulü (asm), her musibet için bir dua ya da ayetin okunmasını tavsiye ediyor, Deccal de musibetlerin en büyüğünden olduğuna göre, elbette ona karşı da bazı dua ve ayetleri tavsiye edecektir ve etmiştir.

Dipnotlar:

(1) Kitabü'l-Burhan, VI. Bölüm.
(2) Celaleddin Suyuti'nin tasnifinden hadisler, Ahir Zaman Mehdisi'nin alametleri.
(3) bk. Sünen-i Ebu Davud, 5/121.
(4) bk. Sünen-i Ebu Davud, 5/122.
(5) bk. Sünen-i Tirmizi, 5/30.
(6) bk. Sünen-i İbni Mace, 10/332.
(7) bk. Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir zaman Alametleri, s. 494.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...