Ashab-ı Kehf'in Hz. Mehdi'nin yardımcıları olacağı rivayetlerde var. Bunlar Nur talebelerinden başkası olabilir mi? Bazı rivayetlerde de Deccal'in fitnesine karşı Kehf suresinin ilk on ayetini okumamız tavsiye ediliyor. Bu konuda bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İbni Merdüye, tefsirinde İbni Abbas hadisini merfu olarak tahric etti. O şöyle dedi:

"Ashabı Kehf, Mehdi'nin yardımcıları olacaktır."

İmam Ebu İshak Salebi Kur'an tefsirinin Ehli Kehf Kıssasını anlatırken diyor ki:

"Mehdi çıktığı zaman, Ehli Kehf'e gidip selam verince, Allah onları diriltecek ve Mehdi'nin yanında yerlerini alacaklardır. Daha sonra yattıkları yere dönüp kıyamete kadar da kalkmazlar."(1)

Hz. Huzeyfe (ra) dan rivayete göre; Resulullah (asm) şöyle buyurmuştur:

"Mehdi zuhur edinceye kadar ümmetim haşrolunmaz. Allah (cc) ona üç bin melek ile yardım edecektir. Ashab-ı Kehf de onunla beraber bulunup kendisinin yardımcılarından olacaklar."

İmam-ı Suyuti diyor ki:

"Ashab-ı Kehf'in uykusunun bu zamana kadar tehirinin sebebi, Allah'ın onlara bir ihsanıdır. Çünkü onlar Mehdi'ye yardımcı olacak ve böylece ümmeti Muhammed'e dahil olma şerefi kazanacaklardır."(2)

Bu gibi hadisler, müteşabih yani manası açık olmayıp, tevil ve tabir isteyen hadisler olmasından dolayı, zahiri üzere anlamak doğru olmaz. Bu yüzden tevil ve tabir ehlince tabir edilmeleri gerekiyor.

Bizim bu hadislerden, Risale-i Nurların bereketi ve feyzi ile anladığımız mana şudur: Ashab-ı Kehf nasıl kendi döneminin zalim ve kafir kralının baskısından kurtulmak ve dinlerini rahat yaşabilmek için daha güvenli mağaralara sığınmışlar. Aynı şekilde deccalin döneminde de benzer belki daha şiddetli bir baskı ve zulümden dolayı, Mehdi ve talebeleri gizli dershaneler ve sırran tenevverat tarzı ile iman ve Kur’an’a hizmet edecekler. Bir nevi Ashab-ı Kehf’in usulü ile iman ve Kur’an’a hizmet edecekler demektir. Yoksa o yedi uyuyan gencin yeniden dirilip gelmesi anlamında değildir.

"Sizden kim Deccal'e yetişirse Kehf Suresi'nin evvelini onun üzerine okusun, bu surenin sonu Deccalin fitnesinden kurtuluşunuzdur."(3)

Maden b. Ebu Talha'dan rivayet edilmiştir:

"Kim Kehf Suresi'nin evvelinden on ayeti ezberlerse Deccal'in fitnesinden emin olur."

Ebu Davud dedi ki:

"Düştu Vaide, Katade'den böyle nakletti, ancak o şöyle dedi:

'Kim Kehf Suresi'nin sonlarından on ayet ezberlerse', Şube ise Katade'den rivayetinde, 'Kehf suresinin ahirinden' dedi."(4)

Ebu Derda'dan rivayet edilmiştir. Peygamber buyurdu ki:

"Her kim Kehf suresinin başından üç ayet okursa Deccal fitnesinden korunmuş olur."(5)

Ebu Ümame el- Bahili'den rivayet edilmiştir:

"... kim onun (Deccal'ın) cehenneminin belasına uğrarsa, Allah'tan yardım dilesin ve Kehf suresinin ilk ayetlerini okusun ki ateş İbrahim'e olduğu gibi bu ateş de o kimseye soğuk ve selamet olsun."(6)

Bir başka hadiste şöyle buyurulmuştur:

"... Her kim Deccal'in ateşi ile ibtila ve imtihan edilirse Allah'tan yardım istesin ve Kehf suresinin baş tarafındaki ayetleri okusun. Bu suretle Deccal'in, ateşi ona karşı soğuk ve selamet olur."(7)

Allah Resulü (asm), her musibet için bir dua ya da ayetin okunmasını tavsiye ediyor, Deccal de musibetlerin en büyüğünden olduğuna göre, elbette ona karşı da birtakım dua ve ayetleri tavsiye edecektir ve etmiştir.

Dipnotlar:

(1) Kitabü'l-Burhan, VI. Bölüm.
(2) Celaleddin Suyuti'nin tasnifinden hadisler, Ahir Zaman Mehdisi'nin alametleri.
(3) bk. Sünen-i Ebu Davud, 5/121.
(4) bk. Sünen-i Ebu Davud, 5/122.
(5) bk. Sünen-i Tirmizi, 5/30.
(6) bk. Sünen-i İbni Mace, 10/332.
(7) bk. Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir zaman Alametleri, s. 494.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...