Block title
Block content

"Avrupa, bizdeki cehalet ve taassup müsaadesiyle, şeriatı -hâşâ ve kellâ- istibdada müsait zannettiklerinden, nihayet derecede kalben üzülmüştüm. Onların zannını tekzip etmek için, Meşrutiyeti herkesten ziyade şeriat namına alkışladım." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"DÖRDÜNCÜ CİNAYET: Avrupa, bizdeki cehalet ve taassup müsaadesiyle, şeriatı-hâşâ ve kellâ-istibdada müsait zannettiklerinden, nihayet derecede kalben üzülmüştüm. Onların zannını tekzip etmek için, Meşrutiyeti herkesten ziyade şeriat namına alkışladım. Lâkin yine korktum ki, başka bir istibdat tekrar o zannı tasdik eder diye, ne kadar kuvvetim varsa Ayasofya Camiinde meb'usana hitaben feryad ettim. Ve söyledim ki:"

"Meşrutiyeti, meşruiyet ünvanı ile telâkki ve telkin ediniz. Tâ yeni ve gizli ve dinsiz bir istibdat, pis eliyle o mübareği ağrazına siper etmekle lekedar etmesin. Hürriyeti, âdâb-ı şeriatla takyid ediniz. Zira câhil efrad ve avâm-ı nas kayıtsız hür olsa, şartsız tam serbest olsa, sefih ve itaatsiz olur. Adalet namazında kıbleniz dört mezhep olsun. Tâ ki namaz sahih ola. Zira, hakaik-i meşrutiyetin sarahaten ve zımnen ve iznen dört mezhepten istihracı mümkün olduğunu dâvâ ettim."(1)

Avrupa medeniyeti, İslam toplumlarının cahilliğinden ve bağnazlığından faydalanarak şeriat ve İslam’ı baskıcı, otokratik ve dayatmacı bir yönetimi benimsiyor, gibi göstermeye çalışıyor.

Üstad Hazretleri Avrupa’nın bu sinsi tutumuna karşı İslam ve şeriat adına meşrutiyeti (demokrasiyi) alkışlamış ve Müslümanları bu yönetim biçimine davet etmiştir.

Meşrutiyet, bugünkü ifadesi ile cumhuriyet, dört hak mezhebin onayladığı ve kabul ettiği veya izin verdiği meşru bir yönetim şeklidir. Bu yüzden ifade edilirken meşrutiyet-i meşrua (şer’i cumhuriyet) denilmeli ki, insanlar bu rejime dinsiz ve gavur icadı gibi yabani bakmasınlar, ondan ürkmesinler.

Avam tabaka yeni şeylere karşı ürkek ve çekingen yaklaşır. Bu yüzden cumhuriyete onları ünsiyet ettirmek için, cumhuriyetin meşru ve helal olduğunun ifade edilmesi gerekir.

(1) bk. Divan-ı Harb-i Örfî, İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Kategorileri:
Okunma sayısı : 1.223
Word indir Pdf indir
Paylaş

BENZER SORULAR

Yükleniyor...