Âyetin mu’cizane işaret ettikleri dokuz tabaka berahin-i Haşriye’ye dair Dokuz makamdan, Birinci Makam diye başlıyor. Bu dokuz makamdan maksat nedir? Haşiyesinde ise; birinci makamın daha yazılmamış olduğu ifade ediliyor.

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstat Hazretleri, Zeylin İkinci Parçasının başında, “Birinci Makam” diye başlamış ve yazmayı düşündüğü bu makamla ilgili ayet-i kerimeleri de kaydettikten sonra, haşiyede “O makam daha yazılmamış.” diye bir kayıt düşmüş.

Kastamonu Lahikası'nda haşre dair parçaların toplanıp Onuncu Söz'ün ahirine konulması konusunda yaptığı tavsiyede, “Birinci parça, Dokuzuncu Şua olan mukaddeme-i haşriye, Onuncu Söz'ün arkasında yazılacak. Ve bunun arkasında, o mukaddeme-i haşriyenin birinci makamının yerinde ve bedeline Otuzuncu Lem'anın İsm-i Hayy'a dair Dördüncü Remiz yazılacak.”(1) buyurmuş. Diğer sekiz makam hakkında herhangi bir kayıt yok. Ancak, yine Kastamonu Lahikasında konuya açıklık getiren bir mektup var:

“O hatıra ile Dokuzuncu Şua'ın Mukaddeme-i Haşriye'den sonraki dokuz bürhan-ı haşriyeyi istiyor diye anladım. Fakat maatteessüf bir-iki senedir te'lif vazifesi tevakkuf etmiş. Resail-in Nur'un mesaili; ilim ile, fikir ile, niyet ile ve kasdî bir ihtiyarla değil; ekseriyet-i mutlaka ile sünuhat, zuhurat, ihtarat ile oluyor. Bu dokuz berahine şimdi ihtiyac-ı hakikî kalmamış ki, te'life sevkolunmuyoruz.”(2)

Daha önce bir soru münasebetiyle değindiğimiz gibi, bu bahislerin istikbalde telif edileceğine dair Üstad Hazretlerinin şöyle bir ifadesi var:

“İnşâallah bir zaman, Risale-i Nur'un şakirdlerinden birisi veya birkaç tanesi, o dokuz makamı ve berahini te'lif edecek ve Mukaddeme-i Haşriye'nin başındaki âyât-ı a'zamın dokuz fıkrasının hazinelerini, Risale-i Nur'da münteşir haşr-i cismanî berahiniyle ve kalblerine gelen sünuhat ve ilhamat ile açıp; Dokuzuncu Şua'ı, Onuncu Söz'den daha parlak, daha kuvvetli bir tarzda tekmil edecek."(3)

Dipnotlar:

(1) bk. Kastamonu Lahikası, (75. Mektup)

(2) bk. a.g.e., (131. Mektup)

(3) bk. a.g.e.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...