Başta internet olmak üzere, çeşitli yollarla Üstad'a saldırılar oluyor. Ateisti, kafiri, Hristiyanı anlarım, ama bazı alimlerden, tarikat ve cemaat liderlerinden gelmesi benim zoruma gidiyor. Buna karşı tavrımız nasıl olmalıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela, kafirlerin, ateistlerin Üstad Hazretlerine hücum etmeleri küfür ve inkarlarından dolayıdır ve bunu normal karşılamak lazım. Saldırmamaları anormal bir durum olurdu. Zira kainatta hak ile batılın iman ve küfrün hidayet ve dalaletin çarpışması değişmez bir kanundur.

İkincisi, bazı büyük şeyhlerin ve alimlerin tenkitleri ise meslek ve meşrep taassubundan ileri geliyor. Yani kendi tabilerini, ilim ve hakikat ile bağlamak yerine, başka meslek ve meşrepleri tenkit ve tenkis ederek nazardan düşürmek sureti ile tutmaya ve bağlamaya çalışıyorlar. Bu, ihlas ve uhuvvet prensipleri ile bağdaşmaz. Allah, varsa, böyle mübarek zatların bu eksikliklerini gidersin, diye dua etmeliyiz.

Bu halleri ne kadar kusur ve yanlış da olsa, onlar İslam ve iman dairesinde oldukları için, onlara karşı hürmeti ve sevgiyi kaldırmamalıyız. Nitekim Üstad Hazretleri de aynı tavrı bize tavsiye ediyor. Şöyle ki:

"Fâş etmek hatırıma gelmeyen bir sırrı, fâş etmeye mecbur oldum. Şöyle ki:"

"Mekke-i Mükerremede dahi -farz-ı muhal olarak- Risale-i Nur'un aleyhinde bir itiraz kutb-u âzamdan dahi gelse, Risale-i Nur şakirtleri sarsılmayıp, o mübarek kutb-u âzamın itirazını iltifat ve selâm suretinde telâkki edip, teveccühünü de kazanmak için, medâr-ı itiraz noktaları o büyük üstadlarına karşı izah etmek, ellerini öpmektir."

"Evet, kardeşlerim, bu zamanda öyle dehşetli cereyanlar ve hayat ve cihanı sarsacak hadiseler içinde hadsiz bir metanet ve itidal-i dem ve nihayetsiz bir fedakârlık taşımak gerektir."(1)

(1) bk. Kastamonu Lâhikası, (120. mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...