Block title
Block content

Bediüzzaman "Muhakemesiz medeniyet, Kur'an kadına sülüs verdiği için âyeti tenkid eder." diyor ve ayetin hikmetlerini izah ediyor; bu konuyu açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Muhakemesiz medeniyet, Kur'an kadına üçte bir verdiği için âyeti tenkit eder. Hâlbuki toplum hayatında çoğu hükümler ekseriyet itibariyle olduğundan; ekseriyet itibariyle bir kadın, kendini himaye edecek birisini bulur. Erkek ise, ona yük olacak ve nafakasını ona bırakacak birisiyle teşrik-i mesaî etmeye mecbur olur. İşte bu sûrette bir kadın, pederinden yarısını alsa, kocası noksaniyetini temin eder. Erkek, pederinden iki parça alsa, bir parçasını evlendiği kadının idaresine verecek; kız kardeşine eşit gelir. İşte Kur'anın adaleti böyle iktiza eder, böyle hükmetmiştir."(1) 

Bediüzzaman, Cumhuriyetin tek parti döneminde üç büyük mahkemede yargılanmıştır. Suçlandığı konulardan biri, Kur'anın mirasta kadına erkeğin yarısı pay vermesini açıklaması ve savunması olmuştur. Söz buraya gelince, mahkeme müdafaatından bir parçayı bu kısma dipnot olarak alıp şöyle der:

"Ben de adliyenin mahkemesine derim ki: Bin üçyüz elli senede ve her asırda üç yüz elli milyon insanların toplum hayatında en kudsî ve hakîkatli İlâhî bir düsturu, üç yüz elli bin tefsirin tasdiklerine ve ittifaklarına dayanarak ve bin üç yüz elli sene zarfında geçmiş ecdadımızın itikatlarına uyarak tefsir eden bir adamı mahkûm eden haksız bir kararı, elbette yeryüzünde adalet varsa, o kararı red ve bu hükmü nakzedecektir."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Yirmi Beşinci Söz, Birinci Şule.

(2) bk. Şualar, On Dördüncü Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...