Bediuzzaman Said Nursi'nin diliyle, Risale-i Nur Külliyatı'nın hangi bölümlerinde, Efendimiz Hz. Muhammed (asv) için söz edilmiş, yazabilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

HZ. MUHAMMED (asv)

“Böyle bedi’ bir kâinatta, böyle bir Zat lâzımdır.
Yoksa kâinat ve eflak olmamalıdır.”

İlk insan olan Hz. Âdem (as), aynı zamanda ilk peygamberdir. Hz. Âdem (as)’den, son peygamber Hz. Muhammed (asv)’e gelinceye kadar binlerce peygamber gelip geçmiştir. Peygamberler,

• İnsanlık aleminin güneşleri, yıldızları, kumandanları
• Rububiyetin güzelliğinin dellalları,
• Nev-i beşerin en mümtaz şahsiyetleridir.

Hayat bahsinde geçtiği üzere, kâinatta bir tasfiye ameliyesi vardır. Kâinattan hayat süzülmüş, canlılardan insan seçilmiş, insanlardan peygamberler intihab edilmiş, peygamberlerden de en son peygamber Hz. Muhammed (asv) seçilmiştir. Hz. Peygamber (asv), kâinat piramidinin zirve şahsiyetidir.

Şu ifadelerle, Resûlullah (asv)'ın mahiyetine, hakikatine, manevî şahsiyetine bakabiliriz.

Hz. Muhammed (asv);

• Şu kâinat ağacının en münevver ve en mükemmel meyvesi
• Rahmet-i İlâhiyenin timsali
• Muhabbet-i Rahmaniyenin misali
• Hakkın en münevver delili
• Hakikatın en parlak lambası
• Kâinat tılsımının anahtarı
• Yaratılış muammasının keşşafı
• Hikmet-i âlemin şarihi
• İlâhi saltanatın dellalı
• Rabbani san’at güzelliklerinin vasfedicisi
• Mevcudattaki kemalatın en mükemmel örneği
• Kâinatın yaratılış gayesi
• Ezel - ebed Sultanının mübelliği, elçisi
• Hakkıyla ibadete lâyık olan Allah’ın en halis kulu
• Yüce ilimlerin kaynağı ve öğreticisi
• Kalplerin sevgilisi
• Akılların muallimi
• Nefislerin terbiyecisi
• Ruhların sultanı
• İnsanlığın efendisi
• Rahmani sırların iniş merkezi
• Enbiyalar kervanının komutanı
• Ezel Sırlarının şahidi
• İnsanlığın şanlı bülbülü
• Umum ehl-i cennetin reisi
• İnsanlığın iftihar vesilesi
• Kâinatın yaratılış sebebi
• Dünya ve âhiret mutluluğuna vesile
• Alemlerin Rabbi olan Allah’ın sevgilisi
• İlâhi cemalin en mükemmel şuurlu aynası
• Cenab-ı Hakk'ın güzel isimlerinin en parlak aynası
• Bütün peygamberlerin mirasçısı
• Bütün insanlık namına Allah’ın muhatabı
• İnsanlara olan hadsiz İlâhi ihsanların en mühim bir vesilesi
• En mükemmel kâmil insan
• En mükemmel bir mürşid
• En büyük rehber
• En mükemmel öğretmen
• En büyük dellal
• Kâinatın mânevî bir güneşi
• İlâhî lütuf ve rahmete parlak bir misal
• Allah’ın şefkat ve muhabbetine bir beliğ lisan
• İki cihanın güneşi
• Rahmet hazinesinin en kıymettar pırlantası ve kapıcısı
• İnsanlar içinde en meşhur, en namdar, eserleriyle ve yaptıklarıyla en mükemmel, en muhteşem ferd
• Rahmetin en parlak bir misali ve mümessili
• O rahmetin en beliğ bir dili ve dellalı
• Mücessem bir rahmet
• Kâinat kitabının âyetlerinin tercümanı
• Cenab-ı Hakk'ın has kulu
• Zülcenaheyn bir mebus
• Risalet semasının güneşi
• Bütün peygamberlerin efendisi
• Bütün enbiyanın imamı
• Bütün asfiyanın serveri (reisi)
• Allah’a en yakın kul
• Bütün mahlukatın en mükemmeli
• Bütün mürşitlerin sultanıdır.
• Risalet ve hidayetiyle ebedi saadetin meydana gelmesine sebep, ulaşmaya vesile
• Ubudiyet ve duasıyla o saadetin varlık sebebi ve cennetin icadına vesile
• Kâinat kitabının en büyük âyeti
• Bütün ehl-i imana imam
• Bütün insanlara hatip
• Bütün enbiyaya reis
• Bütün evliyaya seyyid
• Peygamberler ve velilerden oluşan zikir halkasının baş zikircisi
• Nübüvvet divanının mührü
• İslâmiyet’in menbaı
• Kur’ân'ın tercümanı
• En mükemmel üstad
Şaşırmaz ve şaşırtmaz en doğru rehberdir.

Zikredilen bütün bu kemal sıfatlarını zatında toplayan Hz. Peygamber (asv), elbette en büyük insandır, en mükemmel rehberdir, en büyük peygamberdir.

Diğer peygamberlere olduğu gibi, peygamberimize de bir kısım mu’cizeler verilmiştir. Mu’cize;

• Kâinatın Yaratıcısı olan Allah’ın, peygamberlere verdiği tasdik nişanı şeylerdir. Resûlullah (asv)’ın en büyük mu’cizesi Kur’ân’dır. Bundan başka iki büyük mu’cizesi ise, mi’rac ve şakk-ı kamer’dir.

Mi’rac;

• Resûlullah’ın, melekut âlemindeki melekler ve ruhanilere karşı en büyük bir mu’cizesi,
• Resûlullah’ın, kemalat mertebelerinde yol kat etmesi,
• Onun velayetinin en büyük kerameti,
• Velayetinin ünvanıdır.

Efendimiz (asv) ile alakalı konular Külliyat'ın her tarafında olmakla beraber, aşağıda belirtilen bölümlerde daha geniş bahisler vardır:

- Sözler; On Birinci, On Dokuzuncu, Yirmi Dördüncü, Otuz Birinci sözler.
- Mektubat; On Dokuzuncu Mektup.
- Lem'alar: On Birinci Lem'a.

Ayrıca Yeni Asya Yayınları arasında, Risale-i Nurlarda geçen Efendimiz (asv) ile alakalı konuların toplandığı müstakil bir kitapta vardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...