"Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar! Yerimi genişlettir! İlâhî, Senin rahmetin melceimdir." Buradaki "yerimi genişlettir" ifadesini nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kabrin azap çeşitlerinden birisi de darlaşıp insanı sıkıştırmasıdır. Bu azaptan korunmak için dua etmek gerekir.

Hz. Aişe validemizden rivayet edildiğine göre Rasulullah (asm) şöyle buyurmuştur:

"Muhakkak kabrin bir sıkması vardır ki, eğer ondan kimse kurtulacak olsaydı Sa'd b. Mu'âz kurtulurdu."(1)

Nitekim Hz. Aişe validemiz bir gün Rasul-i Ekrem (asm) Efendimize şöyle diyor:

"Ey Allah'ın Rasûlü, sen bana Münker ve Nekir'in seslerini ve kabir sıkmasını anlattığın günden beri, hiçbir şeyden tat alamaz oldum."

Bunun üzerine Rasulullah (asm):

"Ey Aişe, Münker ve Nekir'in sesleri mü'mine, gözdeki sürme gibi gelir. Kabir sıkması da mü'mine, şefkatli bir ananın yavrusunun başını okşaması gibidir. Ama ya Aişe, şakilere (âsi olanlara) yazıklar olsun ki onlar kabirlerinde düz ve sert taş üzerine yumurtanın çarpıldığı gibi sıkıştırılacaklardır."(2)

Yani kabir herkesi sıkacaktır, ama herkesi azap için sıkmayacaktır. Peygamber Efendimiz (asm), kabir sorusu hakkındaki uzun hadislerinin sonunda soruya cevap veremeyen kâfir ve münafıklar için toprağa "Çullan onun üzerine." diye emir verileceğini ve toprağın onları, kaburga kemikleri birbirine geçinceye dek sıkıştıracağını ve bu azaplarının kıyamete dek süreceğini haber vermektedir.

Dipnotlar:

(1) bk. Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI/55, 98; Suyûti, Ş. Sudur, V/177; Rodosîzâde, Muhammed b. Muhammed, Ahval-i Alemi Berzah v. 73 a; Hasan el-Idvî, Meşarikul Envar Fi Fevzi Ehlil İtibar, s. 30, Mısır, 1316 h.
(2) bk. Beyhakî, İsbatu Azabul Kabr, 39 a; Suyûti, Ş. Sudur, v. 47 a; Suyûti, B. el-Keîb, v. 145 a; İbn Hişam, es-Siretu'n-Nebeviyye, III/262, Beyrut 1971.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...