BERZAH

Ölümden sonra ruhların kıyamete kadar kalacakları âleme, alem-i berzah denilir.
Berzah, kelime mânâsıyla; perde demektir. Bu perdenin bir yüzü dünyaya bakar, diğeri âhirete.

Allah Resulünün (asm) bildirmesiyle;

“Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe, yahut cehennem çukurlarından bir çukurdur...”(bk. el-Akidetu’t-Tahaviye,1/169; Ahmed b. Hanbel, el-Akide, s.64-76; el-lalekâî, İtikadu ehli’s-sünne, 1/156, 158, 166-Şamile)

İman ehli için dünya bağlarından güzel, cennet bahçelerinden geri; küfür ve isyan yolunda gidenler için ise dünya azabından ileri, cehennem ateşinden geridir. Her iki halde de berzah âlemi bir perdedir, bir geçit âlemidir.

İnsan, rüya âleminde eski dostlarıyla görüşür. Ölüm olayıyla, yani ruhun bedenden ayrılmasıyla bu görüşme çok daha ileri seviyede gerçekleşir. Ölüm, insanın berzah alemine doğumudur. O halde, berzah, ölümle diriliş arasındaki perde âlemdir. Bu âlem, her mekâna ve zamana eşit mesafededir. İnsan, dünyanın hangi bölgesinde ölürse ölsün, gözünü o âlemde açar.

Berzah kelimesi Kur’an-ı Kerîm’de üç yerde geçer.

“İki denizi kavuşmaları için salıvermiştir. (Böyle iken) aralarında bir perde (berzah) vardır, karışmazlar.” (Rahman, 55/19-20; Furkan, 25/53).

“Nihayet onlara ölüm gelip çatınca tekrar tekrar şöyle diyecekler: ‘Rabbım beni dünyaya geri gönder, tâ ki zâyi ettiğim ömrüme karşılık iyi amel ve harekette bulunayım.’ Hayır onun söylediği bu söz, boş bir laftan ibarettir. Önlerinde ise diriltilip kaldırılacakları güne kadar (dönmelerine mani) bir engel (berzah) vardır.” (Mü’minun, 23/100).

Bu ayetten anlaşıldığı üzere ruhlar ölmemekte; cesedin ölümünden sonra berzah denilen bir âlemde yaşamaktadırlar. Berzah âlemine bir yönüyle kabir âlemi denilebilirse de aralarında şöyle bir fark vardır: Kabir, cesedin bırakıldığı yer iken, berzah ruhun gönderildiği âlemdir. Bizler, berzaha göçmüş insanları kendi âlemlerinde ziyaret edemediğimizden buna alamet olmak üzere kabirlerini ziyaret etmekteyiz. Bununla birlikte o ruhların belli zamanlarda (cuma, arefe gibi) kabirleriyle ilgileri ve ziyaretçilerini bizzat görmeleri de söz konusudur.

bk. İnsanî Berzah.

Yükleniyor...