Block title
Block content

"Berzah" ile "kabir"; "saadet-i ebediye" ile "cennet" birbirinden ayrı menziller midir? Çünkü Üstad bunları ayrı ayrı kullanmış.

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Gece vakti ise, hem kışı, hem kabri, hem âlem-i Berzahı ifham ile ruh-u beşer rahmet-i Rahman'a ne derece muhtaç olduğunu insana hatırlatır."(1)

Bu ifadeye göre insanın şahsi hayatının meskeni ölümden sonra kabirdir. İnsan-ı ekber olan kainatın gecesi ve hadsiz ervah-ı bâkiye kafilelerinin müşterek meskeni ise alem-i berzahtır. Ehl-i saadet ruhun kabrinde alem-i ervaha pencereler açılması ile (bk. Asa-yı Musa, On Birinci Mesele) ve alem-i berzahta dostlarıyla görüşecek olması (bk. On Yedinci Mektub) ve alem-i berzahın nuranî insanların taht-ı riyasetinde ibadet ve hizmet ve sohbet ve zikir meclisleri olması (bk. Yirmi Üçüncü Söz); ehl-i şekavet ruh için ise haps-i münferid olmasıyla (bk. On Üçüncü Söz) alem-i berzahta bu nimetlerden mahrum kalması gösterir ki, âlem-i berzah insana nisbeten vefat edenlerin ruhlarının umumi manada meskeni, kabir ise her bir ruhun hususi menzilidir.

"Saadet-i ebediye iki kısımdır: Birinci ve en birinci kısmı: Allah'ın rızasına, lütfuna, tecellisine, kurbiyetine mazhar olmaktır."

"İkinci kısmı ise, saadet-i cismaniyedir. Bunun esasları; mesken, ekl, nikâh olmak üzere üçtür."(2)

Bu ibareye göre maddî veya manevi nimetlere mazhariyetle elde edilecek saadetin kemali cennette olacaktır.

"Elbette şu dünyadaki o çeşit tezyinat; bir Rahman-ı Rahîm'in rahmetiyle, sevdiği ibadına hazırladığı niam-ı Cennet'in numuneleridir, denilebilir ve denilir ve öyledir."(3)

Yukarıdaki cümlede insanın dünyada iken cennetin nümunelerine mazhar olduğunu göstermekle daha dünyada iken saadet-i ebediyenin nümunesini hissedebileceğini anlamaktayız.

"... silsile-i hasenatın bir meyvesi olan cennete eli yetişsin ve bir çiçeği olan saadet-i ebediyeye eli uzansın."(4)

Bu ifadede, hasenatın içinde bulunan saadetin çiçek şeklinde bulunan numünelerinin ancak cennette meyve şeklinde kemale ereceğini ifham ediyor diyebiliriz.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Dokuzuncu Söz.
(2) bk. İşaratü'l-İ'caz, Bakara Suresi 25. Ayet Tefsiri.
(3) bk. Sözler, Onuncu Söz, Altıncı Hakikat, Haşiye.
(4) bk. age., Yirmi Altıncı Söz, İkinci Mebhas.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...