Bir şey sabit olursa levazımıyla sabittir.. Cümlesini açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu kâide, umumi olup her yerde ve her zamanda geçerlidir. Muazzez Üstadımız, bu kâideyi itikat ve İslamiyet'le alâkalı mevzular için de kullanmıştır. Bir şeyin kâmil manada tahâkkuk edebilmesi için, o şeye lazım olan her şeyin bulunması icâp eder.

Mesela; Ev denildi mi, salonuyla, odalarıyla, mutfağıyla ve diğer müştemilâtıyla bütün özellikleri akla gelir. Câmi denilince de; câmi ile alakalı bütün lüzumlu kısımlarla beraber düşünülmelidir.

Yukarıdaki iki misalde olduğu gibi, dini mes'elelerde de, bir şeyin mükemmel olarak bilinmesi ve anlaşılması için, kendisiyle alakalı bütün malumatın bilinmesi ve anlaşılması icâp eder. İman eden bir insan; iman ile alakalı bütün lüzumlu bilgileri de kabul etmiş olur. Yani imanın altı esası vardır. İnanan kimse burada ayrım yapmaksızın, imanın altı şartının tamamını, akılla kabul edep, kalp ile tasdik etme mecburiyetindedir. Dolayısıyla hem inanmak, hem de imanın bazı esasını kabul etmemek, yukarıdaki kaideye zıt olacağından, bu makbul bir iman olamaz. Çünkü iman etmenin sabit olabilmesi için, altı şartının da kabul edilmesi icap eder. İşte bu altı şart, iman etmenin levâzımatıdır. Levâzımat kabilinden olan mes'eleler sütun ve temel hükmündeki kaidelerdir. Bunlardaki arıza, bunlara bağlı olan şeylerin helaki ve yıkımı anlamına gelir.

Dinimizde, gerek itikat ve gerekse de muâmelat açısından, sütunlar ve temeller manasında, farz dediğimiz levazımat kabilinden hükümler ve kaideler mevcuttur. Bunlardan birinin zarara girmesi veya inkarı, diğerlerine de mahiyeti itibarıyla zarar verir. İtikâdi mes'elelerde bu levazımat daha önemli ve daha hassastır.

Mesela; İmanın ve İslam'ın şartlarından birini inkâr eden, diğerlerini de inkâr etmiş olur. Birini kabul eden de, tamamını kabul etme mecburiyetindedir. Çünkü biri diğerinin levazımı ve icabıdır. Âdeta kubbedeki taşlar gibi; bir taşın yerinden çıkması, kubbenin yıkılması anlamına gelir. Kubbenin ayakta durması, bütün taşların birbiri ile irtibatına bağlıdır. İşte burada taşlar, kubbenin levâzımatındandır. İman, inanç ve İslâmiyet kubbesinin ayakta durabilmesi ve muhâfazası için, bunların levâzımatı olan şartların tamamını kabul etmek gerekir. Birinin inkârı, tamamının yıkılması demektir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...