Block title
Block content

Birinci Mektup'ta yıldızların hararetinin cehennemden geldiği ifade ediliyor. Dünyanın bağlı bulunduğu güneş de bir yıldız olduğuna göre, bunun ateşi de mi cehennemden geliyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem semavat meydanında, denizinde, fezasındaki yıldızlar ise, mutî neferler, muntazam sefineler, harika tayyareler, acâip lâmbalar gibi vaziyetiyle, senin saltanat-ı ulûhiyetinin şâşaasını gösteriyorlar. Ve o ordunun efradından bir yıldız olan güneşimizin seyyarelerinde ve zeminimizdeki vazifelerinin delâlet ve ihtarıyla güneşin sâir arkadaşları olan yıldızların bir kısmı âhiret âlemlerine bakarlar ve vazifesiz değiller; belki bâki olan âlemlerin güneşleridirler."(1) 

Bütün maddi alem, ahiret ve gayb aleminin üstünde tenteneli bir perdedir. O alemlerle, bu maddi alem arasında alışveriş olması gayet mantıklıdır. Yıldızların, nurunu cennetten, ateşini de cehennemden aldığına dair hadisler de mevcuttur.  Bu hadislerden birisi şu şekildedir:

"Muhakkak ki, yaz sıcağının şiddeti, cehennem sıcağındandır."(2)

Ayrıca, Üstad Hazretlerinin şu ifadeleri, çok açık olarak meseleye ışık tutuyor:

“Saltanat-ı rububiyetinden uzak değildir ki, Cehennem-i Kübrâyı, elektrik lâmbalarının fabrikasının kazanı hükmüne getirip, âhirete bakan semânın yıldızlarını onunla iş'âl etsin, hararet ve kuvvet versin. Yani, âlem-i nur olan cennetten yıldızlara nur verip, cehennemden nar ve hararet göndersin; aynı halde, o cehennemin bir kısmını ehl-i azâba mesken ve mahpes yapsın. " (3) 

O zaman gökteki yıldızların bir yüzü bize bakarken, bir yüzü de alemi gayb ve ahirete bakar. Oradan aldığı nur ve narı bu tarafa aktaran bir araç olur. Hem o alemlerin, hem de bu alemin güneşi olurlar.

İnsanlığın fenni malumatları daha kainatın çok az sırlarını bilebiliyor. Biz kainatı sadece insanlığın fenni malumatı şeklinde sınırlandıracak olursak, birçok şeyin vücudunu inkar etmemiz gerekir. Nasıl İslam kabrin arkasına alem-i berzah diyor ve fen buna yetişemiyor ise, aynı şekilde yıldızların ahiret ile irtibat içinde olduğunu söylemesi de fennin sahasına girmez, fiziki olarak ispatı kabil değildir. 

Bir kısım ifadesi kainatın ya da dünyamız ve ona nazır olan yıldızların  cennet ve cehennem ile olan mekanî münasebetine işaret ediyor olabilir. Yani bazı yıldızların yeri ve konumu uhrevi aleme bakarken, bazıları tamamı ile maddi boyutların içinde ve merkezinde kalabilir.

Bu mülahazalar ışığında güneşin de hararetini cehennemden alması kuvvetle muhtemeldir. Hadiste de ifade edildiği gibi, yaz sıcağının şiddeti cehennem sıcağından oluyor ise, güneşin cehennem ile irtibatı mukadderdir. Zira yaz da sıcağını güneşten alıyor. Demek Güneş hararetini cehennemden, yaz da güneşten alıyor. 

Dipnotlar:

(1) bk. Şualar, Üçüncü Şua (Münâcât).

(2) bk. Buharî,  Mevâkît.

(3) bk. Mektubat, Birinci Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...