Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarıdaki katliamlar ve yeryüzünün kanla bulanması, Ye'cûc ve Me'cûc'un bu tarihlerde ortaya çıktığını mı gösterir, yoksa daha ileride mi çıkacaklar? Ye'cûc ve Me'cûc'un yaptığı zulümler bir bölgeyle mi sınırlı?..

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Zülkarneyn; müeyyed min indillah bir şahıstır. Onun irşad ve tertibiyle, iki dağ arasında bir sed bina edilmiştir: zâlimlerin ve bedevîlerin def-i fesatları için... Ve Ye'cüc-Me'cüc, iki müfsit kabiledirler. Emr-i İlâhî geldiği vakit sed harap olacaktır, ilâ âhirihî. Bu kıyasla, ona Kur'ân delâlet eden hükümler, Kur'ân'ın zaruriyatındandırlar. Bir harfin inkârı dahi kabil değildir. Fakat o mevzuat ve mahmulâtın keyfiyatlarının teşrihatları ve mahiyetlerinin hududu ise, Kur'ân onlara kat'iyyü'd-delâlet değildir."(1)

Üstad'ın bu ibarelerinde şu hükümler vurgulanıyor:

1. Kur’an; Zülkarneyn ve Ye'cûc ve Me'cûc kavramlarını kabul edip ilan ediyor. Bu kavramları inkar etmek imanla bağdaşmaz.

2. Kur’an; Ye'cûc ve Me'cûc'un iki fesatçı kabile olduğunu da kabul edip ilan ediyor.

3. Kur’an;Ye'cûc ve Me'cûc'un Zülkarneyn’in inşa etmiş olduğu seddin yıkılması ile tekrar ortaya çıkıp insanlığı fesada vereceklerini de haber verip ilan ediyor. Seddin yıkılması, Ye'cûc ve Me'cûc'un çıkmasının bir alameti, bir sembolüdür. Bu hususta Kur’an’ın zaruri konularındandır, inkarı kabil değildir.

4. Yalnız bu seddin ne olduğu, yıkılmasının ne anlama geldiği, Ye'cûc ve Me'cûc'un hangi kavim ve hangi kabileler olduğu hususları, Kur’an'da açıkça ifade edilmedikleri için, içtihat ve yoruma açık konulardır. Bu yüzden her alim bu hususta farklı tevil ve tabirler getirmişlerdir.

5. Kur’an; bu kavramları mutlak bıraktığı için, her dönemdeki çapulcu ve zalim kavimler, Ye'cûc ve Me'cûc'un mana dairesine girebilir. Zira Kur’an’ın kelam ve lafızları külli bir makam ve mertebeden bakıyor, bu yüzden her dönem ve mekanı kapsamı içine alır.

6. Kur’an’ın bu külliyeti içine zamanımızdaki bazı olaylar da dahildir.

Üstad'ın Beşinci Şua'da, Ye'cûc ve Me'cûc hakkındaki tevil ve tabiri şu şekildedir:

"ON BEŞİNCİ MESELE

"Ye'cüc ve Me'cüc hâdisâtının icmali Kur'ân'da olduğu gibi, rivayette bir kısım tafsilât var. Ve o tafsilât ise, Kur'ân'ın muhkematından olan icmali gibi muhkem değil, belki bir derece müteşabih sayılır. Onlar tevil isterler. Belki râvîlerin içtihadları karışmasıyla, tabir isterler."

"Evet, لاَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ bunun bir tevili şudur ki: Kur'ân'ın lisan-i semâvîsinde "Ye'cüc ve Me'cüc" namı verilen Mançur ve Moğol kabileleri, eski zamanda Çin-i Maçin'den bir kısım başka kabileleri beraber alarak kaç defa Asya ve Avrupa'yı hercümerc ettikleri gibi, gelecek zamanlarda dahi dünyayı zîr ü zeber edeceklerine işaret ve kinayedir. Hattâ şimdi de komünistlik içindeki anarşistin ehemmiyetli efradı onlardandır."

"Evet, ihtilâl-i Fransevîde hürriyetperverlik tohumuyla ve aşılamasıyla sosyalistlik türedi, tevellüd etti. Ve sosyalistlik ise bir kısım mukaddesatı tahrip ettiğinden, aşıladığı fikir, bilâhare bolşevikliğe inkılâp etti. Ve bolşeviklik dahi çok mukaddesat-ı ahlâkiye ve kalbiye ve insaniyeyi bozduğundan, elbette, ektikleri tohumlar hiçbir kayıt ve hürmet tanımayan anarşistlik mahsulünü verecek. Çünkü kalb-i insanîden hürmet ve merhamet çıksa, akıl ve zekâvet, o insanları gayet dehşetli ve gaddar canavarlar hükmüne geçirir; daha siyasetle idare edilmez. Ve anarşistlik fikrinin tam yeri ise, hem mazlum kalabalıklı, hem medeniyette ve hâkimiyette geri kalan çapulcu kabileler olacak. Ve o şeraite muvafık insanlar ise, Çin-i Maçin'de kırk günlük bir mesafede yapılan ve Acaib-i Seb'a-i Âlemden birisi bulunan Sedd-i Çinînin binasına sebebiyet veren Mançur ve Moğol ve bir kısım Kırgız kabileleridir ki, Kur'ân'ın mücmel haberini tefsir eden Zât-ı Ahmediye (Aleyhissalâtü Vesselâm) mucizâne ve muhakkikane haber vermiş."

"Ve anarşistlik fikrinin tam yeri ise, hem mazlum kalabalıklı, hem medeniyette ve hâkimiyette geri kalan çapulcu kabileler olacak."(2)

Üstad'ın bu cümlesinden, komünizmin anarşist kanadı olan Maoculuk fikrinin hakim olduğu Çin kavmi, Ye'cûc ve Me'cûc kapsamına girebilir.

Dipnotlar:

(1) bk. Muhakemat, Birinci Makale Dördüncü Mesele.
(2) bk. Şualar, Beşinci Şua İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...