"Biz istihdam olunuyoruz, ihtiyar ve iktidarımız haricinde çok mühim işler bize yaptırılıyor." Kader bahsindeki gibi "ilim maluma tabi" ise, bizim bilmediğimiz bir şeyi bizim yapmamız nasıl malum olabilir? Cüzi ihtiyarinin burada vazifesi nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İrade, insana mesuliyet ve sorumluluk verirken, kader de insanı gurur ve kibre kapılmaktan muhafaza ediyor. İkisi arasında müthiş ve ince bir denge söz konusudur. Birisi haddi aşacağı zaman diğeri onu frenleyip dengede tutuyor. İrade, ben yaptım, ben ettim havasına girince, kader önüne çıkıp, haddini bil diyor. Aynı irade, bütün kabahat ve suçları kadere yükleme sadedinde iken, irade önüne çıkıp, “hop dur bakalım, sen mesul ve sorumlusun” diyor. Bu sebeple kader ve irade imanın altı rüknünden birisi olmuştur. Şayet bu denge olmasa, insan tekemmül edip terakki edemezdi.

Bu sebeple, her hadiseye bu denge içinde bakmak gerekiyor. "Biz istihdam olunuyoruz, ihtiyar ve iktidarımız haricinde çok mühim işler bize yaptırılıyor." cümlesini de bu mülahaza çerçevesinde değerlendirmek gerekir. Yoksa işin teknik ve ilmi boyutu farklıdır.

Diğer yandan, bir hayırda hem kader hem irade cem edip müşterek olabilirler. Öyle ise ubudiyetin nezaketi ve inceliği ile insan yüzde doksan dokuz pay sahibi kadere hürmet edip, o hayrı ondan bilmelidir. Yüzde birlik irade hissesini de ona tevdi ve irca etmelidir. Üstad Hazretleri bu cümlede böyle bir nezaket ve ubudiyet sergiliyor diyebiliriz.

Üstad Hazretleri bu dengeye şu cümleler ile işaret ediyor:

"Evet, kader, cüz-ü ihtiyarî, iman ve İslâmiyetin nihayet merâtibinde; kader, nefsi gururdan ve cüz-ü ihtiyarî, adem-i mes'uliyetten kurtarmak içindir ki, mesâil-i imaniyeye girmişler. Yoksa, mütemerrid nüfus-u emmârenin işledikleri seyyiâtının mes'uliyetinden kendilerini kurtarmak için kadere yapışmak ve onlara in'âm olunan mehâsinle iftihar etmek, gururlanmak, cüz-ü ihtiyarîye istinad etmek; bütün bütün sırr-ı kadere ve hikmet-i cüz-ü ihtiyariyeye zıt bir harekete sebebiyet veren ilmî meseleler değildir."(1)

(1) bk. Sözler, Yirmi Altıncı Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

isahalim
Yukarıda anlattığınız bahisteki "KADER", Allahın ezelden bilmesi değil de(elbette ezeli ilmi var ), ezelden bu böyle olsun diye külli iradesiyle takdir etmesi, karar vermesi mi?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
İlim ile takdir genellikle beraber gider.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...