"Biz, kudsî hizmetimizde daima müsbet hareket ediyoruz. Fakat, maatteessüf, herbir emr-i hayırda bulunan mânileri def etmek vazifesi, bizi bazan menfi harekete sevk ediyor." Buradaki "menfi hareket"ten maksat nedir, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Fakat, maatteessüf, herbir emr-i hayırda bulunan mânileri def etmek vazifesi, bizi bazan menfi harekete sevk ediyor. İşte, bunun içindir ki, ehl-i nifakın hilekârâne propagandasına karşı, kardeşlerimi sabık üç nokta ile ikaz ediyorum, onlara gelen hücumu def'e çalışıyorum. Şimdi, en mühim bir hücum benim şahsımadır. Diyorlar ki: 'Said Kürt'tür. Neden bu kadar ona hürmet ediyorsunuz, arkasına düşüyorsunuz?' "

"İşte, bilmecburiye, böyle herifleri susturmak için, Dördüncü Desise-i Şeytaniyeyi, istemeyerek Eski Said lisanıyla zikredeceğim."(1)

Üstad Hazretlerinin menfi hareketten kastettiği şey, bahsin devamındaki üslubun çok sert ve Risale-i Nurların alışık olduğu kavl-i leyyin tarzının dışında bir üslup kullanılmasıdır. Üstad Hazretleri bilhassa ırkçılık bahsinde “Eski Said” dili ile çok sert bir üslup kullanıyor. Üstad’ın bu risaledeki üslubu diğer risalelerde yoktur. Çünkü bu ifadeler ıslaha dönük değildir.

Üstad Hazretlerinin menfi telakki ettiği cümlelerden bazılarını numune olarak takdim edelim:

"O Türkçülük perdesi altına giren ve hakikaten Türk düşmanı olan hamiyetfuruş mülhidlere derim ki:

"Sen ise, ey hamiyetfuruş sahtekâr! Türkün mefâhir-i hakikiye-i milliyesini unutturacak bir surette mecazî ve unsurî ve muvakkat ve garazkârâne bir uhuvvetin var."

"Eğer hamiyet-i milliye bunlardan ibaretse ve terakki ve saadet-i hayatiye bu ise, evet, sen böyle Türkçü isen ve böyle milliyetperver isen, ben o Türkçülükten kaçıyorum; sen de benden kaçabilirsin."

"İşte, ey frenkmeşrepler ve propagandanızla hakikî kardeşlerimi benden soğutmaya çalışan mülhidler! Bu millete menfaatiniz nedir? Birinci taife olan ehl-i takvâ ve salâhatin nurunu söndürüyorsunuz."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Altıncı Risale.
(2) bk. a.g.e.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...