Block title
Block content

"Bizim düşmanımız; cehalet, zaruret, ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı sanat, marifet, ittifak silahıyla cihad edeceğiz." cümlesini izah eder misiniz? Efendimizin hadisi şerifini beraber düşünürsek; ibadete gayretli cahilin zararı nasıl olur?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Buradaki cehalet, hem din hem fenne bakar. Çünkü insanımız fenni fazla bilmediği gibi dininin de yabancısıdır. buna karşı, marifet ve ilim silahı ile karşılık vereceğiz.

İhtilaf, ittifakın zıddıdır. Aslında tüm Müslümanları birbirine sımsıkı bağlayacak nurani bağlar dinimizde var iken bunların bilinmemesi veya bilenlerce de uygulanmaması sebebiyle, İslam alemi birbirine yabancı hatta bazen düşman hale gelmiştir. bu nedenle, islam dinindeki kardeşlik bağlarını artırıcı unsurları aramızda yaymak ve kuvvetli bağlar kurmalıyız.

Sanattan kastın sanayi ve teknoloji olduğu anlaşılıyor. Keza eskilerin zanaat dedikleri belli bir alanda usta olmak da buna dahil edilebilir. zaruret vefakirliği de sanat silahı ile mağlup edeceğiz.

Üstad Hazretlerinin ifadesinde geçen "cehalet" alem-i İslam’ın Avrupa karşısında fen ilimleri noktasından geri kalmasına işaret ediyor. Bu cehaleti gidermenin yolu ise fen ilimlerinde inkişaf etmektir.

Hadiste geçen cehalet ise, manevi ve İslami ilmin ihmal edilmesi ile ilgilidir. Evet alimin uykusu cahilin ibadetinden üstündür sözünde olduğu gibi İslami ilimler amelden önce ve önceliklidir. Amel ve ibadet ilme dayanır ve onun ile kaimdir. İster maddi olsun ister manevi olsun  her anlamda cehalet kötü ilim güzeldir. İlim güç iken cehalet ise zafiyettir.

İlim ibadetin keyfiyetini ve kalitesini artırırken cehalet ise ibadetin keyfiyet ve kalitesini düşürür. İlim ve şuur ile kılınan iki rekat namaz cehalet ve şuursuz kılanan bin rekattan daha faydalı ve daha sevaplıdır.

"De ki: Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak aklı selim sahipleri öğüt alır." (Zümer, 39/9).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Divan-ı Harb-i Örfî | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 21716 | Word indir | Pdf indir
Paylaş

Yorumlar

şefkat
CEHALETTEN MAKSAT;CAHİLLİK DİNİ VE FENNİ CAHİLLİK,ZARURETTEN MAKSAT;FAKİRLİK, İHTİLAFTAN MAKSAT;AYRIMCILIKTIR.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ozgurozvaris
Zaruret : "Bir mesele daha var; o da çok ehemmiyetlidir. Hükm-ü Kur'âna göre, bu zamanda mimsiz medeniyetin icabatından olarak hâcât-ı zaruriye dörtten yirmiye çıkmış. Tiryakilikle, görenekle ve itiyadla, hâcat-ı gayr-ı zaruriye, hâcât-ı zaruriye hükmüne geçmiş. Âhirete İmân ettiği halde, "Zaruret var" diye ve zaruret zannıyla dünya menfaati ve maişet derdi için dünyayı âhirete tercih ediyor. " Emirdağ lahikası
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
risale-i nurda cehalet, zaruret, ihtilafın giderilmesi ve sanat, marifet, ittifak silahıyla cihad etme yöntemini nasıl anlatıyor özellikle zaruret nedir zarurete sanatla değilde marifetlemi karşı konmalı. nurdan bir açılımını yaparmısınız.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Zaruret, fakirlik, yoksulluk, fen ve teknikte geri kalmışlık anlamlarına geliyor. Dolayısı ile bu illetin ilacı da sanattır yani ticaret, ziraat, sanayi gibi tabi zengin olma yollarında gelişip ilerlemektir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
zaruret zaruri ihtiyaçların çoğalması değilmi.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
İkinci Düşman: Zaruret Bediüzzaman, zaruret'le Müslümanların maddi ve teknik yönden maruz kaldıklan gerilikleri kasteder. Bunu bazan "fakr", bazen açlık manasına gelen "eu" bazan "ihtiyaç" vs. kelimeleriyle ifade eder. Bediüzzaman, İslâm âleminin sikleti altında kıvır kıvır kıvrandığı, her an omuzunda ağırlık ve zilletini hissettiği bu fakirlik, yani gerilik, yani ihtiyaç halini olduğu gibi kabul ve itiraf eder. Ama, bunu bir kısım maddecilerin yaptığı gibi, insanları mefluç hale getiren, yapabileceği şeye bile teşebbüsünden alıkoyan yeis ve atalet vesilesi yapmaz. Bilakis istikbalde, Müslümanların, tekrar terakki edip fen ve teknikte Batılılara yetişip, hattâ onların önüne geçeceklerine dair kanaatine delil yapar.23 Batmm kalkınmasını, orada ortaya çıkan ihtiyaç ve darlıkla izah eder. Bu sadedde sıkça kullandığı bir vecizesi şudur: " ihtiyaç medeniyetin üstadıdır."24 O, bu prensibin şahsi bir kanaati olmadığını, "Hikmeten (yani ilmen) sabit" olduğunu söyleyerek medeniyetlerin gelişmesinde, harp, kuraklık, zelzele, salgın gibi ciddi felaketlerin müsbet rol oynadığı hususunda sosyologların ileri sürdüğü nazariyelere atıf yapar.25 Bediüzzaman, fakr ve ihtiyacın insanları gayrete sevkettiğini, böylece fıtratlarında mevcut olan meylü't-terakkinin kuvveden fiile geçtiğini, teşebbüs ve çalışma sonunda terakkinin geldiğini belirtir. Bu bahsin ikna edici bir açıklığa kavuşmasında Bediüzzaman çeşitli tahlillere girer. "Çalışmayı sevkeden âmiller nelerdir, bizde çalışma şevki niçin kırılmıştır, bu şevk nasıl uyandırılır, insanlardaki ukde-i hayatiye nasıl intibaha getirilir, takip edilen kalkınma modelinin yanlışlıkları nelerdir, nasıl bir model takip edilmelidir?" gibi meseleleri birer birer gündeme getirir, açıklamalar sunar. Meselâ "Hayat bir faaliyet ve harekettir, şevk ise onun matiyyesi (yani bineği) dir"26 veya "sa'-yi insani'nin buharı"dır.27 diyerek, bütün faaliyet ve gayretin temelinde şevk yattığınısöyler. Geçmişte, zamanın şartlarını yeterince göz önüne alamayan bir kısım yetersiz âlim ve vâizlerin, bazıdini metinlerin zahirlerine bağlıkalarak insanları yanlış bir tevekkül anlayışına iterek çalışma şevkini kırıp atalete attıklarını söyler."28 Bu noktada İslâmın gerçek tevekkül anlayışı nedir, onu belirtir. Çalışma şevkinin kişideki himmet (yani milletini düşünme) duygusu ile yakın alakasını belirtir. Dine hizmet gibi yüce maksatlar taşıyan insanın himmetinin de yücelerek, değerinin artacağına dikkat çeker: "Kimin himmeti milleti ise o tek başına küçük bir millettir." der.29 Prof. Dr. İbrahim CANAN, (Atatürk Üniversitesi) zenginliği çalışmayı hamiyet tetikler hamiyette din ve fen ilimlerinin (marifetin) okutulması bir arada ile olur. zaruretin çözümü marifet gibi. marifet olmadan çalışmak üretmek batılılarınki gibi dünyevi kalıyor sanki.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Marifet ve eğitim bütün kötülüklerin bütün hataların ilacıdır dolayısı ile marifeti ayrıca zikretmeyi gerekli görmemişiz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
Allah razı olsun abi.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...