"Bu ise ıztırâbât-ı ruhiye ve teşevvüşat-ı akliyeye sebep olur. Bu da ruhları ve akılları firar ettirmekle Vâcibü’l-Vücuda iltica etmeye mecbur eder... Ve kalbler Onun zikriyle mutmain olur." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bu ise ızdırabat-ı ruhiye ve teşevvüşat-ı akliyeye sebeb olur."

Kalbi tatmin ve aklı ikna etmeyen bu gibi yanlış düşünceler ruha ızdırap verir, aklı karıştırır.

"Bu da ruhları ve akılları firar ettirmekle Vâcib-ül Vücûd’a iltica etmeye mecbur eder."

Bozulmamış bir kalp ve sönmemiş bir akıl, bu gibi yanlış kararlardan uak durur, kaçar, firar eder. Hem, eşyanın kendi kendine olduğu düşüncesinden, hem de onu sebeplerin yaptığı fikrinden de kaçarak “Vâcib-ül Vücûd’a iltica” eder. Yani bütün bu mümkin varlıkların ancak vacip bir yaratıcıları olduğu hakikatine ulaşır.

Eşyanın yaratılışı Vâcib-ül Vücûd olan Allah’tan bilindiği takdirde müşkilat kalmaz. Her şey, O’nun sonsuz kudretiyle kolaylıkla îcâd edilir. Bunu her kalb ve akıl rahatlıkla kabul eder. Bunun dışındaki şıklar müşkil, hattâ imkânsızdır.

Ayet-i Kerîme haber veriyor:

“O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir.” (Saffât, 37/5)

Meselâ, bir meyveyi yapacak zâtın göklere ve yere gücü yetmesi gerekir. Güneşi yandırmaya, denizleri buharlaştırmaya, buharları havayı bindirip muhtaç beldelere ulaştırmaya, o yerlere yağmur olarak tane tane indirmeye gücü yetecektir. Dünyayı döndürmeye baharı getirmeye gücü yetecektir. Çekirdeğin içine ağacın tamamının planını koymaya gücü yetecektir. Çekirdeği açmaya, yeryüzüne çıkarmaya, büyütüp ağaç haline getirmeye gücü yetecektir. İşte bütün bu müşküller “Onun kudretiyle hâllolur. Ve açılmaz düğümler, Onun iradesiyle açılır.”

"Ve kalbler Onun zikriyle mutmain olur."

Kalpler, Allah’a iman ile sıfatlarının sonsuz kemalde olduğunu bilmekle, bütün isimlerinin ve fiillerini son derece mükemmel, hikmetli ve güzel olduğunu hatırlamakla tatmin olur. Yâni, hem kendi varlığını hem de bu varlık âlemini ancak Allah’ın birer eseri olarak bilen insanın kalbi mutmain olur. Hiçbir beşeri ekol, hiçbir batıl inanç, hiçbir sapık fikir akılları ve kalpleri tatmin etmezler.

Nitekim, kalbin yaratıcısı şöyle buyuruyor:

“Haberiniz olsun; kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle mutmain olur." (Rad, 13/28)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...