Block title
Block content

"Buharî’de görmek, aynı sahabeden işitmek gibidir..." Buhari ve Müslim'den önce, hadis kitapları ravi ve senetleriyle yazılmış mıydı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hadislerin yazılması Peygamber Efendimiz (asm)'in döneminde başlıyor. Sahabeden bazıları hadisleri yazarak muhafaza ediyorlar, lakin Peygamber Efendimiz (asm) Kur’an ayetlerinin güvenliği açısından ilk zamanlarda hadis yazılmasını men ediyor, sonra tekrar izin veriyor.

Bu sahabeden en bilinenlerin isimleri şu şekildedir: Abdullah İbnu Amr (ra), Ebu Hüreyre (ra), Câbir İbnu Abdillah (ra), Enes İbnu Malik (ra), Semüre İbnu Cundeb (ra), Abdullah İbnu Abbâs (ra).

Bunlardan başka Sa'd İbnu Ubâde el-Ensârî, Abdullah İbnu Ömer, Abdurrahman İbnu Ebî Evfa, Mugire İbnu Şu'be, Abdullah İbnu Mes'ud (ra) gibi daha bir kısım sahabenin hadisleri yazdıklarına dair rivayetler mevcuttur.

ENES İBNU MALİK'İN SAHİFESİ:

Bağdâdî'nin Takyîdu'l-İlm'de kaydettiği bir rivâyete göre, Enes (radıyallahu anh) Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'tan bütün işittiklerini yazmış ve sonra da Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a arzetmiştir: Hübeyre İbnu Abdirrahmân anlatıyor:

"Halk Enes'e hadîs hususunda fazla ısrar etmişti. Onlara bir kısım mecmualar getirerek: 'Bunlar, Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)'tan işitip yazdıklarımdır. Yazdıktan sonra bunları Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a okuyup arzettim.' dedi."

Enes Hazretleri, ayrıca iki oğluna, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'tan mervi âsâr ve hadîsleri yazmalarını emreder ve: "Biz yazmayanların ilmini ilim addetmezdik, der."(1)

Buhari ve Müslim dağınık olan hadis ilmini sistemleştiriyor, ilmi bir disiplin haline sokuyor. Yoksa bazılarının zannettiği gibi hadis ilmi Buhari ve Müslim’le başlayan bir ilim dalı değildir.

Sahabe, tabiin ve tebe-i tabiin döneminde hadis ilmi bütün ögeleri ile var, lakin derli toplu değil. Buhari ve Müslim gibi muhaddisler bu üç dönemdeki ögeleri derleyip toplamışlar, hadis ilmini bir disiplin haline getirmişler.

Sahabe kendi içinde bile hadisin senedine çok dikkat eder, şahitsiz kabul etmezdi.

(1) bk. İbrahim CANAN, Kütüb-ü Sitte, Mukaddime.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...