"Buna kıyasen, ümmetin geçireceği safahatı küllî bir sûrette bir hadîs beyan ettiği vakit, bazen o küllînin bir tek hâdisesini, misal olarak tarihi gösterir." İzah eder misiniz, burada hangi hadis-i şeriften bahsediliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bu nevi hadîsler, müteşabih kısımdandırlar. Hem cüz'î ve hususî değiller, umumî yerlerde bakmıyorlar. Bir kısım ise, ümmetinin başına gelen dinî fitnelerden yalnız birtek zamanı ve Hicaz ve Irak'ı misal olarak gösterir. Zaten Abbasîlerin zamanında, o tarihte Mutezile, Râfizî, Ceberî ve perde altında zındıklar, mülhidler, İslâmiyeti zedeleyen çok firak-ı dâlle meydana gelmiştiler. Şeriat ve itikad noktasında ehemmiyetli sarsıntılar olması hengâmında Buhârî, Müslim, İmam-ı Âzam, İmam-ı Şâfiî, İmam-ı Mâlik, İmam-ı Ahmed İbn-i Hanbel ve İmam-ı Gazâli ve Gavs-ı Âzam ve Cüneyd-i Bağdadî gibi pekçok eâzım-ı İslâmiye imdada yetişip o fitne-i diniyeyi mağlûp ettiler. O tarihten üç yüz sene sonraya kadar o galebe devam ile beraber, perde altında yine o ehl-i dalâlet fırkaları, siyaset yoluyla Hülâgu-Cengiz fitnesini İslâmların başına getirdiler."

"Bu fitneden hem hadis, hem Hazret-i Ali Radıyallahu Anh sarîh bir sûrette aynı tarihiyle işaret ediyorlar. Sonra bu zamanımızın fitnesi en büyük bir fitne olduğundan, hem müteaddit hadisler, hem çok işârât-ı Kur'âniye aynı tarihiyle haber veriyorlar. Buna kıyasen, ümmetin geçireceği safahatı küllî bir sûrette bir hadis beyan ettiği vakit, bazen o küllînin bir tek hâdisesini, misal olarak tarihi gösterir. Böyle müteşabih ve mânâsı tamam anlaşılmayan hadislerin Risale-i Nur eczaları kat'î bir surette tevillerini beyan etmiş. Yirmi Dördüncü Söz'de ve Beşinci Şua'da, bu hakikati düsturlarla beyan etmiş."(1)

Burada bir hadisten bahsedilmiyor. Ümmetin başına gelecek bir takım sıkıntı ve musibetler hadisler de müteşabih bir şekilde ifade ediliyor. Bu hadislerin hakiki anlamını da ilimde derinlik ve sağlamlık sahibi alimlerden öğrenmeliyiz ki Risale-i Nur bu zamanda bunlardan birisidir.

Bu tarz sıkıntı ve musibetler her dönemde olmuş ve olacaktır. Hadisin külli yani genel geçer kaidesinin her dönemde masadakları, yani örnek ve temsilleri bulunmuş ve bulunmaya da devam edecektir. Üstadımız bir örneğinin Abbasîlerin zamanında olduğunu ifade ediyor.

Bu zamandaki fitne ve bela daha kapsamlı daha tehlikeli ve daha ilmi bir şekilde ümmete musallat olmuş. Materyalist felsefe farklı ideolojiler adı altında ümmeti perişan edip inancını sarsmıştır. Risale-i Nur da bu belanın reçetesi olmuş ve ümmetin imanını tahkim etmiştir. Elbette hadislerde ifade edilen korkutma ve müjde bu asrın akımlarına da bakmaktadır. Bu hadislerin külli manasını sadece bir döneme bir akıma tahsis etmek yanlıştır.

(1) bk. Şualar, On Üçüncü Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...