Cenab-ı Hakk’ın çok mühim şeyleri kesretli eşya içerisinde saklaması sekizinci asılda nazara verilen örnekler için midir, bu anlamda saklanılan başka şeyler var mıdır, birkaç örnek verebilir misiniz? Yani bu kaide külli bir kaide midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Cenâb-ı Hakîm-i Mutlak, şu dâr-ı tecrübe ve meydan-ı imtihanda çok mühim şeyleri, kesretli eşya içinde saklıyor. O saklamakla, çok hikmetler, çok maslahatlar bağlıdır. Meselâ, Leyle-i Kadri umum Ramazan’da, saat-i icâbe-i duayı cuma gününde, makbul velîsini insanlar içinde, eceli ömür içinde ve kıyametin vaktini ömr-ü dünya içinde saklamış.(1)

ifadesi, bunun bir kaide olduğunu bildiriyor.

Nitekim, dua, namaz, hac, zekât gibi konularda onlara teşvik eden rivayetler olduğu gibi, gıybet, zina, yalan, sözünde durmamak gibi günahlardan sakındırmak için de rivayetler vardır.

Esma içinde İsm-i Azam, müceddidler içinde mehdi gizlendiği gibi, zalimler içinde deccal ve süfyan gibi dehşetli şahıslar da gizlenmiştir.

Demek ki, bu durum sadece olumlu şeyler için değil, olumsuz ve zararlı şeyler için de geçerlidir.

Allah ve Resulü (asm), ibadetlere ve hayırlara yönlendirmek, günahlardan ve şerlerden sakındırmak ve muhafaza etmek için hayırlı ve zararlı şeyler içinde belirsiz ve müphem bir fert manası yerleştirmiştir.

Mesela,

"Namazlar içinde öyle bir namaz var ki, bu namazı yakalayan hac sevabı kazanır."(2)

denilmiş. İşte namaz içine atılan bu ödül sayesinde bütün namazlar hac gibi kıymet kazanırlar. Ama bu ödülün keyfiyeti müphem, yani belirgin olmamasından dolayı, hangi namazın, hac kıymetinde olduğu bilinmiyor. Bu yüzden her namaza hac sevabı verilmez. Ancak müphem o namaz bulunur veya tevafuk edilirse, hac sevabı kazanılır. Hac kıymetinde olan o namazın belirsiz olması, bütün namazları ihtimal dahiline aldığı gibi, bütün namazların hac sevabında olmasına da manidir. Müphemlik, yani belirsizlik iki yanlış hali de bertaraf eder.

Aynı şekilde,

"Gıybet katl gibidir."(3)

"Gıybet zinâdan daha şiddetlidir."(4)

hadisleri de günahlardan sakındırmak içindir. Yani gıybet içinde öyle bir gıybet vardır ki, katillik gibi büyük günahtır. Ama hangi gıybetin atl olduğu belirsiz bırakılmıştır ki, her gıybetten çekinip sakınılsın. Zira gıybet ederken, bu dehşetli gıybete tesadüf etme tehlikesi vardır, deyip gıybetten kaçılır. Bu da bir nevi belirsiz ceza sistemi ile insanları günahlardan ve şerlerden sakındırmak içindir.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Yirmi Dördüncü Söz, Üçüncü Dal.

(2) bk. Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, 7740; Müsnedü’l-Firdevs, 3:116, 117.

(3) bk. Müsnedü'l-Firdevs, III/116, 117.

(4) bk. Kenzü'l-Ummâl, III/589, hadîs no: 8043.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...