Cenab-ı Mevlamızın en güzel isimlere sahip olduğunu biliyoruz, ama bu isimler sadece doksan dokuz tane mi, yoksa bin bir tane mi? Bütün İlâhî isimlere ayna olabilir miyiz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Esma-i hüsna ile ilgili hadis-i şerifte Allah’ın doksan dokuz ismi sayılmıştır. Hz. Ebu Hüreyre (ra.) anlatıyor: "Resûlulah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Allah'ın doksan dokuz ismi vardır. Kim bunları ezberlerse cennete girer. Allah tektir, teki sever." Bir rivâyette: "Kim o isimleri sayarsa cennete girer" buyurmuştur.(1)

Tirmizî'nin rivâyetinde Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Allah'ın isimlerini şöyle saydı:

"O Allah ki O'nda başka ilâh yoktur. Rahman'dır. Rahim'dir. El-Meliku'l-Kuddûsu, es-Selâmu, el-Mü'minu, el-Müheyminu, el-Azîzu, el-Cebbâru, el-Mütekebbiru, el-Hâliku, el-Bâriu, el-Musavviru, el-Gaffâru, el-Kahhâru, el-Vehhâbu, er-Rezzâku, el-Fettâhu, el-Alîmu, el-Kâbizu, el-Bâsitu, el-Hâfidu, er-Râfiu, el-Muizzu, el-Müzillu, es-Semîu, el-Basîru, el-Hakemu, el-Adlu, el-Latîfu, el-Habîru, e-Halîmu, el-Azîmu, el-Gafûru, eş-Şekûru, el-Aliyyu, el-Kebîru, el-Hafîzu, el-Mukîtu, el-Hasîbu, el-Celîlu, el-Kerîmu, er-Rakîbu, el-Mucîbu, el-Vâsiu, el-Hakîmu, el-Vedûdu, el-Mecîdu, el-Bâisu, eş-Şehîdu, el-Hakku, el-Vekîlu, el-Kaviyyu, el-Metînu, el-Veliyyu, el-Hamîdu, el-Muhsî, el-Mubdiu, el-Muîdu, el-Muhyi, el-Mümîtu, el-Hayyu, el-Kayyûmu, el-Vâcidu, el-Mâcidu, el-Vâhidu, el-Ahadu, es-Samedu, el-Kâdiru, el-Muktediru, el-Muahhiru, el-Evvelu, el-Âhiru, ez-Zâhiru, el-Bâtinu, el-Vâli, el-Müte'âli, el-Berru, et-Tevvâbu, el-Müntekimu, el-Afuvvu, er-Raûfu, Mâliku'l-Mülki, Zü'l-Celâli ve'l-İkrâm, el-Muksitu, el-Câmiu, el-Ganiyyu, el-Muğnî, el-Mâni', ed-Dârru, en-Nâfiu, en-Nûru, el-Hâdî, el-Bedîu, el-Bâki, el-Vârisu, er-Reşîdu, es-Sâbûru."

Öte yandan, Kur`ân-ı Kerîm’de, bu hadiste geçmeyen İlâhî isimler de vardır.

Hz. Peygamber (asm.) Cevşenü'l-Kebir isimli meşhur münacatında, bin bir isimle Allah’a yalvarmıştır. Ayrıca, bazı dualarında “Ya Rabbi, bildiğim ve bilmediğim bütün isimlerinle sana yalvarıyorum…” buyurmuştur.

Bazı zatlar, Allah’ın isimlerinin sonsuz olduğu kanaatindedirler. Bilindiği gibi Allah’ın esmâ-i hüsnâsı; zatî isimler ve fiilî isimler diye iki grup olarak ele alınmıştır. Allah’ın fiilî isimleri sayısızdır. Zira ne kadar farklı fiil varsa o kadar da farklı isim olacaktır. Cenab-ı Hakk’ın fiilleri ise hadsizdir. Bütün kâinattan kat-ı nazar sadece kendi varlığımızda bile sonsuz denecek kadar çok farklı icraat sergilenmektedir. Saç yaratmak, göz yaratmak, el, ayak yaratmak, mide, ciğer, kalb yaratmak, alyuvar ve akyuvar yaratmak gibi sayısız dencek kadar çok farklı fiil, bir insan bedende icraat yapmaktadır. Bu farklı icraatların her biri bir ismin tecellisini gösterirler.

(1) bk. Buhârî, Daavât 68; Müslim, Zikr 5, (2677); Tirmizî, Daavât 87, (3502).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...