"Cesed ruh ile kaimdir." deniyor; yani cesede ruh hâkimdir. Cesedi idarede sadece ruh değil, bazı melekler de hâkim olabilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cesedin bütün cüzleri ruh ile kaim olup, onun tedbir ve terbiyesindedir. Ruh, cesedin her yerinde hazır ve nazır olmakla beraber, zâtı itibari ile cesedin herhangi bir yerine mahkûm değildir. Ruh için, cesedin şurasındadır, demek doğru olmaz.

Tek bir ruh, bütün bedenin âzalarını birbirinin yardımına ve imdadına gönderiyor. Hiçbir âzanın ve hücrenin tedbirini ve işini ihmal etmiyor.

"İnsanın nasıl ruhu bütün cesedine öyle bir münasebeti var ki, bütün âzâsını ve eczasını birbirine yardım ettirir. Yani, irade-i İlâhiye cilvesi olan evâmir-i tekvîniyeye ve o emirden vücud-u hâricî giydirilmiş bir kanun-u emrî ve lâtife-i Rabbâniye olan ruh, onların idaresinde, onların mânevî seslerini hissetmesinde ve hâcatlarını görmesinde birbirine mâni olmaz, ruhu şaşırtmaz. Ruha nisbeten uzak, yakın, bir hükmünde; birbirine perde olmaz. İsterse çoğunu birinin imdadına yetiştirir. İsterse bedenin her cüz'ü ile bilebilir, hissedebilir, idare edebilir. Hattâ, çok nuraniyet kesb etmişse, herbir cüz'ü ile görebilir ve işitebilir."(1)

İşte mahlûk olan ruh, böyle harika bir şekilde beden üzerinde tedbir ve tasarruf edebiliyor ise; maddeden münezzeh olan, sıfatları ezelî ve ebedî olan Allah’ın bütün kâinatı ve mahlûkatı çok kolaylıkla tedbir ve idare edeceği aşikârdır.

Allah kâinatta her bir mahlûkunu temsil ve tevkil edecek melaike ile donatmıştır. Her bir melek vekâlet ettiği mahlûkun ibadet ve tesbihini temsilen Allah’a takdim etmektedir.

Mesela, bir ağaca vekâlet eden melek, o ağacın ruhu hükmünde ise, ağaç da o ruha bir ceset mesabesindedir. Nasıl ki, insanın bütün bedeninde ruh tasarruf ediyor ise, melek de o ağaç üzerinde o şekilde tasarruf ediyor. Melek ile ağaç, ceset ile ruh gibi münasebet peyda ediyor.

İnsanın cesedinde tek bir ruh hâkimdir. Melek burada sadece nazır ve vekildir. Melekler ruhsuz varlıklara ruh hükmündedirler, ruhu olan varlıklara da ancak nazır ve vekil olabilirler.

İster insan olsun, ister melek ve ruh olsun, hepsinin tasarruf ve tedbiri mecazîdir, hakiki tasarruf ve tedbir eden sadece ve sadece Allah’ın rububiyetidir. İnsan nasıl kendi fiilinin yaratıcısı değilse, aynı şekilde melekler ve ruhlar da kendi fiillerinde yaratıcı değillerdir.

(1) bk. Sözler, Otuz Üçüncü Söz, Otuz Birinci Pencere.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...