Block title
Block content

"Cin ve inse, belki ruhanilere ve melaikelere de Kur'an-ı Hakim vasıtasıyla rehberlik eden yine bilbedahe o zattır..." Kur'an-ı Hakim'in cin ve inse rehberlik etmesini anlıyorum. Ruhani ve melaikelere rehberlik etmesi ne demektir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur’an, Allah’ın ezeli kelamı olması ve ism-i azam ve her ismin en azam makamından süzülüp gelmesi dolayısı ile bütün şuur sahiplerine ders verip hitap eden bir kelamdır. Kur’an ayetlerinden belki Cebrail (as) Hazreti Peygamber Efendimiz (asm) kadar istifade edememiştir. Öyle ise Kur’an’ı sadece insanlara ve cinlere inhisar etmek yanlış olur.

Kur’an, mahlukat içinde şuurlu ne kadar yaratılmış varsa hepsine rehber hepsine muallim hepsine tefekkür vesilesidir. Zira Kur’an Allah’ın ezeli kelamıdır ve İlahi bir yol göstermedir. Hiç kimse bu kelam ve yol göstermeden hariç kalamaz, onun dışında olamaz.

Kur’an’ı sadece insan ve cinlere bir takım emir ve yasaklar bildiren bir kitap olarak görmek, Kur’an’ı hakkı ile bilmemek demektir. Kur’an bütün akıl ve şuurların fevkinde bir kitaptır. Onun altında kalan her akıl ve şuur da ona talebe ve çömezdir. 

Üstad Hazretlerinin yaptığı Kur’an tarifi meseleyi halleder kanaatindeyiz:

 * Kur'ân,şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi,

  • ve âyât-ı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi,
  • ve şu âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri,
  • ve zeminde ve gökte gizli esmâ-i İlâhiyenin mânevî hazinelerinin keşşafı,
  • ve sutûr-u hâdisâtın altında muzmer hakaikin miftahı,
  • ve âlem-i şehadette âlem-i gaybın lisanı,
  • ve şu âlem-i şehadet perdesi arkasında olan âlem-i gayb cihetinden gelen iltifâtât-ı ebediye-i Rahmâniye ve hitâbât-ı ezeliye-i Sübhâniyenin hazinesi,
  • ve şu İslâmiyet âlem-i mânevîsinin güneşi, temeli, hendesesi,
  • ve avâlim-i uhreviyenin mukaddes haritası,
  • ve Zât ve sıfât ve esmâ ve şuûn-u İlâhiyenin kavl-i şârihi, tefsir-i vâzıhı, burhan-ı kàtıı, tercüman-ı sâtıı,.."(1) 

(1) bk. Sözler, Yirmi Beşinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...