Cinler, insanların yanına gelirler mi? Gelirlerse ne zaman gelirler? Cin çağrılır mı? Cinlerle ilgili Risalelerde ne tür açıklamalar vardır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Cin ve şeytanın casusları, semâvat haberlerine kulak hırsızlığı yapıp, gaybî haberleri getirerek, kâhinler ve maddiyyunlar ve bazı ispritizmacılar gibi gaipten haber vermelerini, nüzûl-ü vahyin bidâyetinde, vahye bir şüphe getirmemek için onların o daimî casusluğu o zaman daha ziyade şahaplarla recim ve men edildiğine dair olan mezkûr âyetler münasebetiyle, gayet mühim üç başlı bir suale muhtasar bir cevaptır..."(1)

Sema dairesinden kulak hırsızlığı yapanlar, cinlerin şerli ve şeytanlaşmış kısmıdır.

Cinler, bir cins ateşten yaratılmış olup, dünyanın insandan sonra en mühim sekeneleridir. Akıl ve şuur sâhibi olup pek çok şer ve isyan yapabildikleri gibi, insana yetişememekle beraber, terakki edip yüksek kemâlata çıkabilirler. İnsanlar gibi dinin bir kısım emirlerini yapmakla ve bazı yasaklarından kaçınmakla yükümlüdürler. Kıyamet ve haşirden sonra cinlerden de dünya imtihanını kazananlar cennete, kaybedenler cehenneme girecektir.

Kâinat ve içindeki bütün varlıklar hakkında, söz söyleme hakkı; onların yaratıcısına ve mâlikine aittir. Çünkü "Yapan bilir, öyleyse bilen konuşur" bir kaidedir. Cinlerin varlığını da evvelâ Kur’ân-ı Kerim'den öğreniyoruz. Ayrıca Resul-ü Ekrem Efendimiz (asm)'den gelen sahih rivayetler ve ashabının cinleri görmesi ve görüşmesi hâdiseleri de pek çoktur.

Cinlerin pek çok cinsleri vardır. Bunlar lâtif yaratıklar oldukları için, gaybî haberler getirmekte istihdam edilebilirler. Fakat Hazret-i Peygamber (asm)'den sonra cinlerin gaybî âlemden haber getirmeleri, Cenab-ı Hak tarafından men edilmiştir.

Cinlerin, kötülüğe sevk edenlerine şeytan-ı cinnî de denilir.

Emvat, ölüler, meyyitler demektir ki; buradaki ıstılahi manası "ölen iyi veya kötü insanların iyi ya da kötü ruhları" demektir. Hayatta olan insanlar bu ruhlar ile iletişim kurabiliyor.

Emvat, ölmüş insanların ruhları manasına gelse de bazen cinler de onların ruhları kılığına girip, ruh çağıran kâhinleri aldatabiliyorlar. Hakikatte onları çağırıp getiremedikleri halde, sanki onlar gelmiş ve insanlarla görüştürülmüş gibi bir fikir oluşturulmaya çalışılıyor.

Hatif: Gayıptan haber veren cinnî demektir. Kelime olarak "sesi işitilen ve kendisi görülmeyen, seslenici, ses verici, çağırıcı" manalarına da geliyor. Hatif, melek değildir; cinlerin kâhinleri kısmındandır. Nasıl insanlar içinde medyumlar ve kâhinler varsa, cinlerin medyum ve kâhinlerine de “hatif” deniliyor.

Dipnot:

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Sekizinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...