Cinler, insanların yanına gelirler mi? Gelirlerse ne zaman gelirler? Cin çağrılır mı? Cinlerle ilgili Risalelerde ne tür açıklamalar vardır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Cin ve şeytanın casusları, semâvat haberlerine kulak hırsızlığı yapıp, gaybî haberleri getirerek, kâhinler ve maddiyyunlar ve bazı ispritizmacılar gibi gaipten haber vermelerini, nüzûl-ü vahyin bidâyetinde, vahye bir şüphe getirmemek için onların o daimî casusluğu o zaman daha ziyade şahaplarla recim ve men edildiğine dair olan mezkûr âyetler münasebetiyle, gayet mühim üç başlı bir suale muhtasar bir cevaptır..."(1)

Sema dairesinden kulak hırsızlığı yapanlar, cinlerin şerli ve şeytanlaşmış kısmıdır.

Cinler bir cins ateşten yaratılmış olup, dünyanın insandan sonra en mühim sekenesidir. Akıl ve şuur sâhibi olup pekçok şer ve isyan yapabildikleri gibi "peygamberlerin ve semâvî kitabların irşadlarıyla" insana yetişememekle beraber terakki edip yüksek kemâlatlara çıkabilen mahluklardır. İnsanlar gibi dinin bir kısım emirlerini yapmakla ve bazı yasaklarından kaçınmakla yükümlüdürler. Kıyamet ve haşirden sonra cinlerden de dünya imtihanını kazananlar Cennet'e, kaybedenler Cehennem'e girecektir.

Kâinat ve içindeki bütün varlıklar hakkında, en birinci söz söyleme hakkı; onların yaratıcısı ve mâlikine aittir. Çünki "Yapan bilir, öyleyse bilen konuşur." bir kaidedir. Cinlerin varlığını da, evvelâ; Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Ayrıca Peygamberimiz Resul-ü Ekrem (asm)'den gelen sahih rivayetler ve ashabının cinleri görmesi ve görüşmesi hâdiseleri de pek çoktur.

Cinlerin pek çok cinsleri vardır. Bunlar lâtif yaratıklar oldukları için, gaybî haberler getirmekte kullanılabilirler. Fakat Hazret-i Peygamber (asm)'den sonra cinlerin gaybî âlemden haber hırsızlamaları Cenab-ı Hak tarafından men edilmiştir. Cinlerin, kötülüğe sevk edenlerine şeytan-ı cinnî de denilir.

Emvat, kelime olarak ölüler, meyyitler manasına geliyor; buradaki ıstılahi manası "ölen iyi veya kötü insanların iyi ya da kötü ruhları" demektir. Yaşayan insanlar bu ruhlar ile iletişim kurabiliyor. Yani birtakım makbul olmayan medyum insanlar ölmüş insanların ruhları ile irtibat kurmaya çalışıyorlar ki buna eski adı ile celb-i ervah, yeni adı ile ruh çağırma deniliyor. Fakat bazı şarlatan medyumlar ruhların yerine kendi cinlerini ve ifritlerini ölmüş kişilerin kimliğine sokup, öylece konuşturmaya çalışıyorlar.

Emvat, ölmüş insanların ruhları manasına gelse de bazen cinler de bu ölmüş insanların ruhları kılığına girip o çağıran insanları aldatabiliyorlar. Bu sebeple emvatın kapsamına hain ve aldatıcı cinler de girebilirler. Hakikatte onları çağırıp getiremedikleri halde, sanki onlar gelmiş ve hazır insanlarla görüştürülmüş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor.

Hatif: Gayıptan haber veren cinnî demektir. Kelime olarak "sesi işitilen ve kendisi görülmeyen, seslenici, ses verici, çağırıcı" manalarına da geliyor. Hatif, cinlerden bir türdür, melek değildir; cinlerin kahinleri kısmındandır. Nasıl insanlar içinde medyumlar ve kahinler varsa, cinlerin medyum ve kahinlerine de “hatif” deniliyor.

Dipnot:

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Sekizinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...