"Cisim, eğer hayati olsa, ecza-i bedeni daim terkib ve tahlildedir, inkıraza mahkûmdur, ebediyete mazhar olamaz. Ekl ve şürb, beka-i şahsi ve muamele-i zevciye ise, beka-i nevi içindir ki, şu âlemde birer esas olmuşlar." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Ahiret hayatında cisimler şayet dünyadaki gibi toplanıp dağılmaya müsait bir mahiyette olursa, o zaman ölmeye ve dağılmaya mahkûm olacakları için ebedî olarak yaşayamazlar.”, diye bir sual tevcih ediliyor. “İnsanların bu dünyada ölmelerinin maddi sebebi, toplanıp dağılmaya müsait bir fıtratlarının olmasıdır. Şayet bu ahiret hayatında da olursa, yine ölmeye mahkûm olmazlar mı?”, denilmek isteniyor.

Üstad Hazretleri bahsi geçen yerde bu suallere cevap veriyor. Dünyada yemek, içmek ve evlenmek, insanın yaşaması ve neslinin devamı için gerekli şeylerdir. Hâlbuki ahiret hayatında yaşamak için bunlara ihtiyaç kalmayacak, "Öyle ise neden cennet hayatında bu üç nimet en ön sıraya girmişler ve Kur’an’ın cennet ayetlerinde ekseri bu nimetler nazara veriliyor?", diye ikinci bir sual soruluyor.

Üstad Hazretlerinin birinci suale cevabı:

"Elcevap: Evvela, şu âlemde cism-i zihayatın inkıraza ve mevte mahkûmiyeti ise, varidat ve masarifin muvazenesizliğindendir. Çocukluktan sinn-i kemale kadar varidat çoktur. Ondan sonra masarif ziyadeleşir, muvazene kaybolur, o da ölür."

"Âlem-i ebediyette ise, zerrat-ı cisim sabit kalıp, terkip ve tahlile maruz değil veyahut muvazene sabit kalır, varidatla masarif muvazenettedir."(1)

Sualin ikinci kısmına cevap:

"Ekl ve şürb ve muamele-i zevciye, gerçi bu dünyada bir ihtiyaçtan gelir, bir vazifeye gider. Fakat o vazifeye bir ücret-i muaccele olarak, öyle mütenevvi leziz lezzet içlerine bırakılmıştır ki, sair lezâize tereccuh ediyor. Madem bu dâr-ı elemde bu kadar acib ve ayrı ayrı lezzetlere medar, ekl ve nikâhtır. Elbette, dâr-ı lezzet ve saadet olan cennette o lezzetler o kadar ulvi bir suret alıp ve vazife-i dünyeviyenin uhrevi ücretini de lezzet olarak ona katarak ve dünyevî ihtiyacı dahi uhrevi bir hoş iştah suretinde ilave ederek, cennete layık ve ebediyete münasip, en cami, hayattar bir maden-i lezzet olur."(2)

Dipnotlar:

1) bk. Sözler, Yirmi Sekizinci Söz.

2) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...