''Çünkü hakikî bir Müslüman hiçbir zaman Yahudi ve Nasranî olamıyor. Olsa olsa dinsiz olup tam anarşist olur.'' Ümmü Habibe'nin eski kocası Ubeydullah b. Cahş'ın Habeşistana Hicretten sonra Hristiyan olduğu rivayet ediliyor. Bu durumu açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ubeydullah bin Cahş’in sahabeden olmadığı ve imanının da göstermelik olduğu çok net bir şekilde anlaşılıyor. Çünkü sahabenin cennetlik olduğu ayet ve hadislerle sabittir. Bu durumda hakiki anlamda sahabe olan birisinin sonradan din değiştirmesi ya da mürtet olması, ayetin değişmesi ve hatalı olmasını icap eder ki, bu da imkansız bir durumdur. Allah’ın ilminde bir değişme olmaz, o bütün hadiseleri en net ve en son hâli ile ifade eder.

Ubeydullah bin Cahş, Müslüman görünen bir münafık idi. Müslümanım dediği için Hristiyan olunca mürtet oldu deniyor. Çünkü İslam dünyevi hükümlerinin tatbikini zahire göre belirler, kalbin içindekini ancak Allah bilir.

Ubeydullah bin Cahş zaten Müslüman değildi. Salebe gibiydi yani, Salebe’nin de münafıklığı zekat emri gelince ortaya çıkmıştı. Resulullah Efendimiz (asm) mi'racdan gelince bazı kimseler, bu olayı yalanladı. Onların mürtet olduğu zannedildi. Aslında onlar da inanmamıştı, böyle bir olay sebebiyle münafıklıkları meydana çıktı.

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, ashab-ı kiramın hepsinin cennetlik olduğu, hakiki imana kavuştukları ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerle bildiriliyor. Bu bakımdan mürtet olan birisinin sahabe olması mümkün değildir.

Ashabın faziletini bildiren ayet-i kerimelerden bir kaçı şu şekildedir:

(İslâm dinine girme hususunda) öne geçen ilk muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle tabi olanlar var ya, işte Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır." (Tövbe, 9/100)

“Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz…” (Âl-i İmrân, 3/110)

(İman ve amelde) öne geçenler ise (âhirette de) öne geçenlerdir. İşte onlar Allah nezdinde yakınlığa erdirilmiş kimselerdir.” (Vâkıa, 56/10-11)

Mevzu ile alakalı hadis-i şeriflerden bazıları da şöyledir:

Efendimiz (s.a.v.)’e insanların en hayırlıları kimlerdir diye sorulduğunda:

“Benim içinde bulunduğum asrın insanları (ashâbım)dır. Sonra ikinci, sonra üçüncü asrın insanlarıdır.” buyurmuştur.(1)

“Ashâbıma dil uzatmayın. Sizden biriniz Uhud dağı kadar altın tasadduk etseniz, yine de onlardan birinin bir müd harcamasına sevapça ulaşamazsınız.”(2)

Bu iki kaynakta gelen bu ve benzeri naslar, ayrıma yer vermeden bütün sahabeyi över ve ta’dil eder (adaletli sayar).

Günümüzde de kimlik ve isimde Müslüman görünüp ama içi boş insanlar var. Ve bu tip insanlar İslam ile diğer dinleri muhakeme ve mukayese edemeyecek kadar da cahiller. Çünkü bunların imanı âdeta yok denecek kadar az.

Dipnotlar:

(1) bk. Buhârî, Fedâilu’s-Sahâbe, 1.
(2) bk. Buhârî, Fedâilu’s-Sahâbe, 4.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...