"Dahilde tarafgirâne adâvet ve münakaşalara vesile olan fürûatı değil, … ve beşerin medar-ı saadeti ve umum İslâmın esas ve rabıta-i uhuvveti bulunan Kur'ân'ın hakaik-i imaniyesini bulmak ve muhtaçlara buldurmaya hayatımı vakfettim." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem Nur Müellifi bir mektubunda 'Dahilde tarafgirâne adâvet ve münakaşalara vesile olan fürûatı değil, belki bütün nev-i beşerin en ehemmiyetli meselesi olan erkân-ı imaniyeyi ve beşerin medar-ı saadeti ve umum İslâmın esas ve rabıta-i uhuvveti bulunan Kur'ân'ın hakaik-i imaniyesini bulmak ve muhtaçlara buldurmaya hayatımı vakfettim.' demek suretiyle, hizmet-i İslâmiyenin ve mesâil-i diniyenin umumunu tazammun eden vüs'at ve camiiyeti hâiz bulunduğunu, dinî hizmetlerin her nev'ini teyit ve teşvik ettiğini ve bir cadde-i kübrâ-yı Kur'âniye olan Risale-i Nur dairesinin umum ehl-i iman ve İslâma şâmil bulunduğunu ifade ediyor."(1)

"Füruat" kelime olarak kökten ayrılan kısımlar demektir. Esastan olmayıp geniş bilgide ortaya çıkan meseleler anlamına da gelir. Füruat ayrıca nispi bir kavramdır, kıyas edildiği şeye göre hüküm alır. Yani bir üstüne nispetle her şey feri olabilir.

Mesela, İslam dininde Allah’a iman esası en üst bir iman rüknü iken, ona nispetle meleklere iman feridir. Burada "füruat" önemsiz gereksiz anlamında değil, bir üstüne nispetle bir alt demektir. İmanın altı rüknü İslam inancının usulü yani temeli ve esası iken, buna nispetle diğer farzlar füruat ve teferruatıdır.

Allah’a iman etmeyen bir adama namaz emredilmez. Burada öncelikle yapılması gereken, o adama iman usulünün tesis ve tebliğ edilmesidir. İmanı olmayan adam için diğer farzlar feridir, teklifi gerekmez.

İşte tebliğ noktasında iman hizmetinde öncelikli konu imanın rükünleridir, sonra diğerleri gelir. Ama "teferruat" kavramını "farz değil, emir değil" şeklinde söylerse o zaman mesul olur.

Üstad Hazretleri, önce herkesin üzerinde ittifak ettiği iman ve farzların ihya edilmesi gerektiğini vurguluyor. Çünkü toplum bu iki hususta gayet zayıf ve cahil kalmıştır. Önce bunların sağlam bir şekilde tahkim edilmesi icap eder. Böyle önemli konular dururken, toplumun ihtilaf ettiği konuları gündeme taşımak ve toplum içinde ayrışmalara sebep olmak hıyanettir. Füruat burada mezhep, meslek ve meşrep farklılıklarıdır.

(1) bk. Barla Lahikası, Takdim ve Mukaddeme.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
Hem Nur Müellifi bir mektubunda “Dahilde tarafgirâne adâvet ve münakaşalara vesile olan fürûatı değil, belki bütün nev-i beşerin en ehemmiyetli meselesi olan erkân-ı imaniyeyi ve beşerin medar-ı saadeti ve umum İslâmın esas ve rabıta-i uhuvveti bulunan Kur’ân’ın hakaik-i imaniyesini bulmak ve muhtaçlara buldurmaya hayatımı vakfettim” demek suretiyle, hizmet-i İslâmiyenin ve mesâil-i diniyenin umumunu tazammun eden vüs’at ve camiiyeti hâiz bulunduğunu, dinî hizmetlerin her nev’ini teyit ve teşvik ettiğini ve bir cadde-i kübrâ-yı Kur’âniye olan Risale-i Nur dairesinin umum ehl-i iman ve İslâm’a şâmil bulunduğunu ifade ediyor. Ve yine aynı mektubunda, devamla, “Hattâ değil Müslümanlarla, belki dindar Hıristiyanlarla dahi dost olup adâveti bırakmaya çalışıyorum”; Harb-i Umumî ve komünizm altındaki anarşistlik tehlike ve tahribatlarının lisan-ı haliyle “Dünya fânidir, firaklarla doludur. Ey insanlar, adâveti bırakınız, Kur’ân dersini dinleyip birleşiniz; yoksa sizi mahvedeceğiz” diye beyanıyla bu zamanın şartları ve icapları karşısında tarz-ı hizmeti yine Kur’ân’ın nuruyla göstererek hakîmâne irşadın ve tevfik-i İlâhiyeye muvafık hareketle isabetli hizmetin ifası gibi noktalardan Risale-i Nur’un lüzum ve ehemmiyetini tebarüz ettiriyor. İşte, lâhika mektupları bu gibi hususlara da işaret ediyor. Değişen dünya hâdiseleri, geniş ve küllî meseleler ve şartlar altında isabetli hizmet-i Kur’âniyenin esaslarını ders veriyor. HAŞİYE Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin Hizmetkârları Tahirî, Zübeyir, Hüsnü Bayram, Mustafa Sungur, Bayram BU YAZIDA BAHSEDİLEN MEKTUP RİSALELELERDE YAYINLANMIŞMI HANGİ MEKTUP.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
defdefa

Risalelerde yok. "Mufassal Tarihçe-i Hayat" kitabında bulabilirsiniz. Mektubun başlığı "Mahrem bir musalahanamedir". Üstad'ın Afyon müddei umumisine yazdığı bir mektub.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...