Block title
Block content

"Demek, şeriatı isteyenler iki kısımdır: Biri, muvâzene ile zarûreti nazara alarak, müdakkikâne meşrutiyeti şeriata tatbik etmek istiyor. Diğeri de muvâzenesiz, zâhirperestâne, çıkılmaz bir yola sapıyor." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bir ince teli, rüzgâr her tarafa çevirebilir. Fakat içtimâ ve ittihatile hâsıl olan hablü’l-metin ve urvetü’l-vüskâ değme şeylerle tezelzül etmez. İcmâ-ı ümmet, şeriatta bir delil-i yakînîdir. Rey-i cumhur, şeriatta bir esastır. Meyelân-ı âmme şeriatta mûteber ve  muhteremdir..."

"Demek, şeriatı isteyenler iki kısımdır: Biri, muvâzene ile zarûreti nazara alarak, müdakkikâne meşrutiyeti şeriata tatbik etmek istiyor. Diğeri de, muvâzenesiz, zâhirperestâne, çıkılmaz bir yola sapıyor."(1)

Bu iki paragrafta özetle; Meşrutiyet, yani cumhuriyet şeriata en uygun bir yönetim şeklidir ve bu zamanın olmazsa olmaz bir lazımıdır, deniliyor. Cumhuriyet ve demokrasi, bu zamanda artık zaruri bir ihtiyaç hâline gelmiştir ve değil şeriatla çelişmek belki en ideal yönetim şekilleridir.

Üstadımız aksini iddia edenleri muvazenesiz (dengesiz) ve zâhirperest (şekilci) olmakla nitelendiriyor. Cumhuriyet ile İslam şeriatının çelişen bir tarafı yok, ama ilimde derinliği olmayanlar çelişiyormuş gibi cumhuriyet kavramına karşı çıkıyorlar ve çıkmaz bir yola sapıyorlar. 

(1) bk. Münazarat, Sualler ve Cevaplar. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...