Dünyayı tahkir edenlerin birinci ve ikinci sınıfını açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Birincisi: Ehl-i marifettir ki, Cenâb-ı Hakk'ın marifetine ve muhabbet ve ibadetine sed çektiği için tahkir eder."(1)

Bu dünya, yaratılış gayemiz olan Allah'ın isim, sıfat ve şuunatını bilmeye ve onlarda derinlik kazanıp O’na yaklaşmaya ve O’nu sevmeye mani olduğu için, ehl-i marifet tarafından tenkit ve tahkir edilmektedir. Dünyayı tahkir etmenin manası dünyevî işlerden tamamen çekilmek demek değildir. Tahkir, hakir görme ve önemsiz addetme demektir. Bu tahkir, ahirete göredir. Nitekim, A'lâ Sûresi 17. Âyet-i kerîmesinde mealen şöyle buyrulur: “Hâlbuki ahiret, daha hayırlı ve daha bakidir.”

Dünya için baki kelimesi devam manasında kullanılır. Ebedî hayat yanında dünya hayatının devam ve bekası çok noksan kalır. İşte ehl-i marifetin dünyayı tahkir etmeleri, bu fani âlemde çok daha fazla yaşamaya ve onun nimetlerinden daha fazla faydalanmaya fazla önem vermemeleri mânasındadır.

"İkincisi: Ehl-i âhirettir ki, ya dünyanın zarurî işleri onları amel-i uhrevîden men ettiği için veyahut şuhud derecesinde imanla cennetin kemâlât ve mehâsinine nisbeten dünyayı çirkin görür..."(2)

Bütün ömrünü ahiret hayatı namına en güzel şekilde değerlendirmek isteyen ehl-i ahiret de dünyanın birçok problemleriyle karşı karşıyadırlar. Bu zâtlar, onları aşmak için harcadıkları zamanı zarar telakki ederek dünyayı tahkir ederler. Veya Üstad'ın ikinci şık olarak nazara verdiği gibi, onlar cennetin kemâlatına ve güzelliklerine öyle kuvvetli bir yakin ile iman etmişlerdir ki, problemsiz bir hayat dahi olsa cennet hayatına nisbetle gölge kadar zayıf kalacağından, o bahtiyar zevat dünya hayatını hakir görür ve her şeyleriyle ahiret için çalışırlar.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Otuz İkinci Söz, İkinci Mevkıf.
(2) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...