Efendimiz'in velayet yönünü nasıl anlamalıyız? Onun hayatının çekirdek oluşunun tasavvufi yönü nedir? Miraç Risalesi'nde velayet ile nübüvvet arasında kurulan ilişkiye de değinir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Velayet kesbidir; yani kişinin kendi iradesi ile iman ve kulluğa istek ve arzu duyma kuvvetidir. İnsanlar kesp noktasından derece ve mertebelere ayrılırlar. Kimisi kesbi velayet derecisine çıkar, kimisi de tam aksine olarak inkar ve küfür derekesine düşer. Bu hususta insan iradesi etkilidir.

İnsan, iradesini Allah ‘a kul olmak yönünde azami olarak kullanırsa, Allah bu insana velayet yollarını açar ve bu alanda inkişaf ettirir. Bu velayet yollarının temelinde insan iradesinin küçük de olsa bir payı vardır. İnsan iradesini bu alanda kullanmadığı sürece, Allah ona bu velayet yollarını açmaz. Bu yüzden velayette kesbilik manası hakimdir.

Risalet ve nübüvvet ise tamamen vehbidir. Yani insanın gayret ve kesbi ile elde edeceği bir mertebe ve makam değildir. Bu makam tamamen Allah’ın ihsan ve ikramına bakar. Kimse bu makamı bileğinin gücü, alnının teri ile alamaz. Ama Allah risalet ve nübüvvet makamını alelade ve hikmetsiz olarak bir insana tevdi etmiyor. Elbette bu makamı vermede liyakat ölçüleri de vardır.

Bu ölçüleri Allah tayin eder. Ölçüler Allah’ın seçimini tayin ve tespit etmez. İşte velayette azami kesp gösterenler içinden Allah dilediklerine nübüvvet ve risalet bahşetmiştir, demekte bir sakınca yoktur. Belki nübüvvet bir hak bir hisse olmayabilir, ama bu hakka kesbi istihkak olabilir. Yani denebilir ki, nübüvvet adayları kesbi ile velayete yürüyenler arasından seçilirler. Allah ilmi ezellisi ile bunları bildiği için, nebileri onların arasından seçer. İşte bu açıdan Allah Resulü'nün (asm) kuvve-i velayeti nübüvvetine bir başlangıç, bir kesbi istihkak olmuştur. Allah, Resulü'nün (asm) velayetteki azimetini takdir ederek ona nübüvveti ihsan etmiştir, denilebilir.

İnsanlar içinde Allah’ın davetine en mükemmel ve kuvvetli icabet eden Habib-i Zişan Efendimiz (asm)'dir ki, bu icabete ve icabetteki kuvvete velayet denilir. Bu velayet de nübüvvete bir çekirdek ve mukaddeme olmuştur...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...