"Eğer insanlarda olduğu gibi o meyvelerde de vahdet-i ruhiye olmuş olsaydı, geçmiş ve gelen yeni meyveler birbirinin aynı olmaz mıydı?" cümlesindeki "vahdet-i ruhiye"yi açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yirmi Dokuzuncu Söz'de geçen ve ruhun mahiyetini bir derece izah eden aşağıdaki tespitler ışığında bir değerlendirme yapalım;

"Dördüncü Menba: Ruha bir derece müşabih ve ikisi de âlem-i emirden ve iradeden geldiklerinden masdar itibarıyla ruha bir derece muvafık fakat yalnız vücud-u hissî olmayan nevilerde hükümran olan kavanine dikkat edilse ve o namuslara bakılsa görünür ki eğer o kanun-u emrî, vücud-u haricî giyse idi o nevilerin birer ruhu olurdu. Halbuki o kanun daima bâkidir. Daima müstemir, sabittir. Hiçbir tagayyürat ve inkılabat, o kanunların vahdetine tesir etmez, bozmaz. Mesela, bir incir ağacı ölse, dağılsa onun ruhu hükmünde olan kanun-u teşekkülatı, zerre gibi bir çekirdeğinde ölmeyerek bâki kalır.

İşte madem en âdi ve zayıf emrî kanunlar dahi böyle beka ile devam ile alâkadardır. Elbette ruh-u insanî, değil yalnız beka ile belki ebedü’l-âbâd ile alâkadar olmak lâzım gelir. Çünkü ruh dahi Kur’an’ın nassı ile قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبّٖى ferman-ı celili ile âlem-i emirden gelmiş bir kanun-u zîşuur ve bir namus-u zîhayattır ki kudret-i ezeliye, ona vücud-u haricî giydirmiş."

"Demek, nasıl ki sıfat-ı iradeden ve âlem-i emirden gelen şuursuz kavanin, daima veya ağleben bâki kalıyor. Aynen onların bir nevi kardeşi ve onlar gibi sıfat-ı iradenin tecellisi ve âlem-i emirden gelen ruh, bekaya mazhar olmak daha ziyade kat’îdir, lâyıktır. Çünkü zîvücuddur, hakikat-i hariciye sahibidir. Hem onlardan daha kavîdir, daha ulvidir. Çünkü zîşuurdur. Hem onlardan daha daimîdir, daha kıymettardır. Çünkü zîhayattır."(1)

Yukarıdaki ifadelerden anlaşılıyor ki; ruh bir kanundur. Ancak zişuur, ziruh ve müstakil vücudu olan bir kanundur. Dolayısıyla vücudun dağılması ve parçalanması, ruhun bekasına ve vehdetine zarar vermiyor.

Ruh, cesede bağlı olarak hareket etmiyor. Kıyametin kopması ve cesedin ölmesi ruha zarar vermediği için, Allah'ın rahmeti de ruhun idamına müsade etmediği için ruh; bütün özelliklerini muhafaza ederek ebediyet yolculuğuna devam edecektir.

Bu durum diğer varlıklardaki kanunlar için geçerli olmadığından bekâya mazhar değildir...

"Eğer insanlarda olduğu gibi o meyvelerde de vahdet-i ruhiye olmuş olsaydı, geçmiş ve gelen yeni meyveler birbirinin aynı olmaz mıydı? Fakat, ruhları olmadığı için aralarında ayniyete yakın öyle bir misliyet vardır ki, ne aynıdır ve ne de gayr keyfiyeti gösterir. Acaba semerattaki bu vaziyeti gören, haşri istib’ad edebilir mi?"(2)

Ruh, varlığın esası ve özü olduğu için, sahibine bir kimlik ve şahsiyet bahşediyor. Yani kimde ruh varsa; o kimse şahsiyet ve ferdiyet kazanıyor.

Mesela, bir tavuğun ruhunun olması ona bir şahsiyet ve ferdiyet verdiği için, ruhu ile ahiret aleminde ebedi olarak yaşayacaktır. Şayet her bir bitki böyle bir ruha sahip olsa idi, tıpkı hayvanlarda olduğu gibi; haşir gününde ferdiyet ve şahsiyeti ile bekaya mazhar olur, evvelki vaziyetini aynı ile korurdu.

İkinci bir mana ise; bitkiler derece bakımından insanlar ve hayvanlardan daha aşağı bir derecededir. Bu sebeple faraza onlarda ruh olsa bile, birbirlerine çok yakın olacak, birbirlerine çok benzeyeceklerdi; bu manaya işaret için "ne aynı ne gayrı olurdu" ifadesini kullanmak yerindedir. Bu hayvanlarda bile tezahür ediyor. Bir tavuk kendinden sonra gelen başka bir tavukla ayniyete yakın bir misliyet ve benzemeklik ile birbirlerine yakındırlar.

Ama bu insanlar için söz konusu değildir. Baba ile oğul arasındaki azim fark buna işaret ediyor. Yani gerçek şahsiyet ve ferdiyet; ancak insan türünde vardır, diğer türlerde bu mana daha zayıf ve alt derecededir.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, İkinci Maksat.
(2) bk. Mesnevi-i Nuriye, Zeylû'l-Hubâb.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

generalim
Bu cevap sorudaki bahsedilen vahdet-i ruhiye yani ruhdaki birlik sorusuna tam cevap olmamış. Bu cümlede sanki insanlarda ruh birliği var manası geliyor. ruh küme şeklindemi acaba veya her insanda bir ruh mu var veya ruhun bir elden insana verildiği manamı var. Yorumdan ziyade risaleden ilgili yerler olursa sevinirim.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Soru ve cevap insan ruhu üzerinden değil ruha benzeyen diğer kanunlar üzerinden gidiyor. Dolayısı ile cevabı insan ruhuna tatbik etmek mümkün değildir. Her insanın müstakil kendine ait bir ruhu vardır bunda en ufak bir tereddüde mahal bulunmuyor. İnsan ruhunun dışında kalan kanunlar ya da bitkilerin kolektif ruhu bunun dışındadır. Yani kanunlar ve bitkilerin teşekkülat esasları ruhu andırır ama insan ruhunun özdeşi değildir. Bu yüzden bitkilerin her bir ferdinin insanda olduğu gibi müstakil ve kendine özgü bir ruhu bulunmuyor. Onların oluşum kanunu onların ortak bir ruhu niteliğindedir. Mesela bütün elmaların ortak ve kolektif bir oluşum esası vardır ki bu esas onların ortak bir ruhu hükmündedir.

Ruha bir derece müşabih ve ikisi de âlem-i emirden ve iradeden geldiklerinden masdar itibarıyla ruha bir derece muvafık, fakat yalnız vücud-u hissî olmayan nevilerde hükümran olan kavânîne dikkat edilse ve o namuslara bakılsa görünür ki, eğer o kanun-u emrî vücud-u haricî giyseydi, o nevilerin birer ruhu olurdu. Halbuki o kanun daima bâkidir. Daima müstemir, sabittir. Hiçbir tagayyürat ve inkılâbat, o kanunların vahdetine tesir etmez, bozmaz. Meselâ, bir incir ağacı ölse, dağılsa, onun ruhu hükmünde olan kanun-u teşekkülâtı, zerre gibi bir çekirdeğinde, ölmeyerek bâki kalır. Yirmi Dokuzuncu Söz 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...