"Eğer laik cumhuriyet soruyorsanız, ben biliyorum ki, laik manası, bitaraf kalmak, yani hürriyet-i vicdan düsturuyla, dinsizlere ve sefahetçilere ilişmediği gibi dindarlara ve takvacılara da ilişmez bir hükumet telakki ederim." İzahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Laiklik: Laikliğin ortak ve genel bir tarifinde bugün insanlık ittifak edemediği için en genel tanımı ve tarifi din ve vicdan hürriyeti şeklinde tespit ve tayin edilebilir. Ama maalesef Türkiye'de din ve vicdan özgürlüğü kemali ile uygulanmıyor. Laiklik daha çok mason ve dinsizlerin istibdat ve inkarlarına bir perde bir vesile olarak tatbik ediliyor. Bu cihet ile laikliğe taraf olmak dinsizlere taraf olmak anlamına gelir.

Üstad Hazretleri laiklik hakkında ya da Türkiye'de nasıl anlaşılıp tatbik edildiği hususunda şu tespitleri yapıyor:

"... Lâiklik İslâmiyet düşmanlığı mıdır? Lâiklik dinsizlik midir? Lâiklik, dinsizliği kendilerine bir din ittihaz edenlerin dine taarruz hürriyeti midir? Lâiklik, din hakikatlerini beyan edenlerin, imanî dersleri neşredenlerin ağızlarına kilit, ellerine kelepçe vuran bir istibdad-ı mutlak düsturu mudur?"

"Lâiklik, bir vicdan ve fikir hürriyeti olduğuna göre, dinsizler ve din düşmanları, İslâmiyet aleyhinde her çeşit hücumları, taarruzları yapar, anarşik fikirlerini o hürriyet-i vicdan ve fikir bahanesiyle neşreder de, fakat bir İslâm âlimi o hürriyet-i fikir düsturuna istinaden bin yıldan beri İslâmiyet'in serdarı olmuş bir millet içinde ve o milletin bin yıllık an'anesine, kanunlarına ittibâ ederek ve yine o milletin saâdeti uğrunda, ahlâk ve namusun muhafazası yolunda dinî bir ders beyan etmesi lâikliğe aykırıdır diye suçlu gösterilir, devletin nizamlarını dinî inançlara uydurmak istiyor diye mahkür gösterilir. Biz böyle bir gayr-ı mümkünün, mümkün olmasına ihtimal vermiyoruz. Adaletin buna müsaade etmeyeceğini şüphesiz biliyoruz."(1)

Laiklik, devletin bütün inanç ve kültürlere eşit mesafede durup bütün inanç ve kültür gurupların inançlarının ve yaşayışlarının garantörlüğü ise, bu özelliğini dindar Müslümanlara da uygulamak ile mükelleftir. Dinsizlere bu özgürlük verilip dindar Müslümanlara verilmez ise, devlet laiklikten ödün verip dinsizliğe taraf olmuş olur ki bu laiklik ile bağdaşmaz.

Özetle, İslam’ın inançlara ve kültürlere tanımış olduğu özgürlüğe laiklik nazarı ile bakabiliriz. Bunun dışında dine mesafeli ve dini vicdana hapsedip İslam’ı kamusal alandan tecrit eden laiklik anlayışına İslam cevaz vermez. "Ben Müslümanım." diyen birisi de bu doktrini kabul edemez diye düşünüyoruz.

(1) bk. Emirdağ Lâhikası-II, (89. Mektup).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...