"...Ehadiyet sikkelerinden ve Samedaniyet hatemlerinden..." Burada bahsedilen "Ehadiyet sikkesi" ve "Samedaniyet hatemi" nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Vahid ve Ehad isimleri Allah’ın birliğini ifade ederler. Ancak, Lem’alar’da, Ferd ismi için, “Vâhid ve Ehad isimlerini tazammun eden bir ism-i âzam” denilmektedir.

Buna göre Ferd ismi Vahid ve Ehad isimlerinden daha şümullüdür. Ehadiyet Allah’ın zâtının birliğini, vahidiyet ise sıfatlarının eşi ve benzeri olmadığını ifade ederken, Ferd ismi her iki mânâyı da bünyesinden toplar. Buna göre, Ferd ismi, “zâtında ve sıfatlarında şerikten, eşi ve benzeri olmaktan münezzeh olan yegâne zât” şeklinde tarif edilebilir.
Samed ismine gelince; her şeyin kendine muhtaç olup, kendisi hiç kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayan (Allah)...

Kalp sonsuz ihtiyaç içindedir. Onun bu sonsuz ihtiyaçlarını ise ancak ve ancak Samed olan Allah verebilir.

Aslında bütün alem Allah'a ayna mesabesindedir. Ama en parlak ayna insan kalbidir. Kalbin bu ayna oluşu çok yönlü ihtiyaçları sebebiyledir.

Kalbin vücuttaki işlevine dikkat ettğimizde de en önemli azaların başında geldiğini görürürüz. Dolayısıyla kalbin bu önemli fonksiyonlarındandır ki vücudumuzun yaşaması âdeta ona endekslenmiş. Bir de kalbin manevi boyutu var ki bunu da ancak samed ismiyle daha net ve şeffaf bir şekilde anlayabiliriz.

Cenab-ı Hakk'ın diğer isimleri kalb ile dolaylı alakalı iken, Samed ismi doğrudan alakadardır.

Kâinat sonsuz denecek kadar çok yıldızlardan, sistemlerden meydana gelmekle birlikte, tümü bir tek şeydir. Bu tek şeyin adına kâinat diyoruz ve bunda Ferd veya Ehad isminin bir cilvesini görüyoruz.

Kâinatın bütün neticelerinde, meyvelerinde de ferdiyeti, ehadiyeti görmek mümkün:

Bedende vazife gören bütün hücreler ve ruhta cevelân eden bütün latifeler, duygular bir vahdet teşkil etmekte ve bir tek fert olarak ortaya çıkmaktadır. Böylece biz, tek bir varlık olan bu insanda da Ferd ve Ehad isminin bir cilvesini seyredebiliyoruz.

Keza, güneş sistemi bütün gezegenleriyle bir vahdet teşkil etmişler ve bir tek sistem olarak ortaya çıkmışlardır.

Her ağaç, bütün dal, yaprak, çiçek ve meyveleriyle bir vahdet teşkil ederler ve bir ağaç olarak boy gösterirler. Misâller çoğaltılabilir.

Kısacası, kendisine müstakil bir şahsiyet verilen her şey, Ferd ve Ehad isminin bir cilvesini taşır ve kendisinin bir tek şey olduğunu, ona ait sıfatların yahut onun hizmetine verilen varlıkların başka zâtlara isnat edilemeyeceğini haykırırlar ve Allah’ın ferdiyetini sonsuz dillerle ilân ederler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...