"Ekser ayat-ı Kur’aniyenin her birisi, ekser ayatın her birisine bakar bir gözü ve nazır bir yüzü vardır ki, onlara münasebatın hutut-u maneviyesini uzatıyor, birer nakş-ı i’câzî nescediyor." Neshedilen ayetler varken bu cümleyi nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nasih ve mensuh ilmi, Kur’an içinde hükmü kalktığı hâlde lafzı devam eden ayetleri ve lafzı kalkıp, hükmü devam eden ayetleri konu edinen bir ilim dalıdır.

Haliyle ayetleri kaldıran ve yerine yenisini koyan yine Allah olduğu için, bahsedilen i’caz aynı ile devam ediyor. Kur’an içinde tebdil ve tağyiri ancak Allah yapabilir, insanların buna gücü yetmez denilmek isteniyor. Allah Kur’an üzerinde değişiklik yapamaz denilemeyeceğine göre, nasih ve mensuhu makul karşılamak gerekir.

Nasih ve mensuh ilminin meşruluğuna işaret eden ayetler şunlardır:

"Eğer biz bir ayetin hükmünü kaldırır veya onu unutturursak, ondan daha hayırlısını veya mislini getiririz..." (Bakara, 2/106)

"Bir ayeti başka bir ayetin yerine getirdiğimizde, onlar (Muhammed’e) 'Sen sadece uyduruyorsun.' derler. Hayır öyle değildir, ama onların çoğu bilmezler." (Nahl, 16/101)

“Allah dilediğini siler, dilediğini bırakır; Ümmü'l-Kitab onun katındadır.” (Ra'd, 13/ 39)

Tenbih: Nesh, esas ve itikadî hükümlerde değil, ibadet ve muamelata dair fer'î hükümlerde caridir. Dinin esas ve rükünlerinde nesh olmaz.

Şayet Kur’an ayetleri insanlar tarafından çıkarıldı deniliyor ise, bu Allah’a iftira etmekten başka bir şey değildir. Zira Risale-i Nur'da da ifade edildiği gibi, Kur’an ayetleri arasında öyle sağlam ve muhkem bir i’caz münasebeti var ki, değil bir ayeti bir harfini bile kimse değiştiremez. Bu husus ayetlerde de ifade edilmiştir. Şöyle ki:

"Hiç şüphe yok ki o zikri, Kur’ân’ı biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz." (Hicr, 15/9)

Kur’an lafzı ve manası öyle dikkatli, titiz bir şekilde korunmuştur ki, bugün dünyanın her tarafında en yaygın kitap olan bu eser, bir harf farkı olmaksızın binlerce yıldan beri okunmaktadır. Matbaa, kaydetme, ulaşım imkânlarına rağmen yirminci asırda yaşamış meşhur şahısların eserlerinde bile farklılıklar bulunması, bu işin başlı başına bir mûcize olduğunu gösterir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...