"Ekser âyât-ı Kur’âniyenin herbirisi, ekser âyâtın herbirisine bakar bir gözü ve nâzır bir yüzü vardır ki, onlara münasebâtın hutut-u mâneviyesini uzatıyor, birer nakş-ı i’câzî nescediyor." izah eder misiniz?

Soru Detayı

Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarıldığını iddia edenler var. Nakş-ı i'caz nescedildiğine göre; büyük asfiyalar ve evliyalar bu safsatayı tespit ederlerdi değil mi? Kur'an'dan -haşa- ayet çıkarılsa bu saklanabilir miydi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nesih ve mensuh ilmi, Kur’an içinde hükmü kalktığı halde, lafzı devam eden ayetler olduğu gibi, lafzı kalkıp, hükmü devam eden ayetleri konu edinen bir ilim dalıdır.

Tabi ayetleri kaldıran ve yerine yenisini koyan yine Allah olduğu için bahsedilen i’caz aynı ile devam ediyor. Kur’an içinde oynamayı ancak Allah yapabilir, insanların buna gücü yetmez denilmek isteniyor. Allah Kur’an üzerinde değişiklik yapamaz denilemeyeceğine göre, nesih ve mensuhu makul karşılamak gerekir.

Nesih ve mensuh ilminin meşruluğuna işaret eden ayetler şunlardır:

“Eğer biz bir ayetin hükmünü kaldırır veya onu unutturursak, ondan daha hayırlısını veya dengini getiririz...” (Bakara, 2/106)

“Bir ayeti başka bir ayetin yerine getirdiğimizde, onlar (Muhammed’e) 'Sen sadece uyduruyorsun.' derler. Hayır öyle değildir, ama onların çoğu bilmezler. “ (Nahl, 16/101)

“Allah dilediğini siler, dilediğini bırakır; Ümmü'l-Kitab O’nun katındadır.” (Ra'd, 13/ 39)

Tembih: Nesihler, temel ve itikadî hükümlerde değil, ibadet ve muamelata dair fer'î hükümlerde gerçekleşmiştir. Dinin esas ve rükünlerinde nesih ve mensuh olmaz.

Şayet Kur’an ayetleri insanlar tarafından çıkarıldı deniliyor ise, bu Allah’a atılmış iftiradan başka bir şey değildir. Zira Risale-i Nur'da da ifade edildiği gibi, Kur’an ayetleri arasında öyle sağlam ve muhkem bir i’caz bağı var ki, değil bir ayeti bir harfini bile kimse değiştiremez. Bu husus ayetlerde de ifade edilmiştir. Şöyle ki:

"Hiç şüphe yok ki o zikri, Kur’ân’ı Biz indirdik, onu koruyacak olan da Biz’iz." (Hicr, 15/9)

Kur’ân mesajı öyle dikkatli, titiz bir şekilde korunmuştur ki, bugün dünyanın her tarafında en yaygın kitap olan bu eser, bir harf farkı olmaksızın binlerce yıldan beri okunmaktadır. Matbaa, kaydetme, ulaşım imkânlarına rağmen yirminci asırda yaşamış ünlü şahısların eserlerinde bile farklılıklar bulunması, bu işin başlı başına mûcize olduğunu gösterir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...