Block title
Block content

"Evet, bu kelime öyle mübarek bir definedir ki, senin nihayetsiz âczin ve fakrın; seni nihayetsiz kudrete, rahmete raptedip..." burada aczin kudrete, fakrın rahmete tekabül etmesinin nedeni nedir? Fakrın gınaya işaret etmesi gerekmiyor mu?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İkincisi: Cenâb-ı Hakkın ismi, Zât-ı Akdesine ayn olduğu cihetle, Lâfza-i Celâl, sıfât-ı ayniyeye işarettir.  اَلرَّحِيمِ de, fiilî olan sıfât-ı gayriyeye îmadır.  اَلرَّحْمٰنِ dahi, ne ayn ne gayr olan sıfât-ı seb’aya remizdir."

"Sual: Bu fiili isimlerinin kesretle tenevvüü neden meydana geliyor?

Cevap: Kudret-i ezeliyenin, kainattaki mevcudatın nevilerine, fertlerine olan nispet ve taallukundan husule gelir..."(1) 

Yukarıda vermiş olduğumuz paragraflardan ilkine göre Allah’ın yedi sıfatı ki Kudret bu sıfatlardan en önemli olanıdır Rahman sıfatındandır.  İkinci paragrafta ise bütün fiili isimler bu yedi sıfattan özelliklede kudret sıfatından tevellüt etmektedirler. Dolayısı ile Gani ismi kudret sıfatından çıkan fiili ve nispi bir isimdir.

Evet, Allah’ın fiili isimlerin hepsinin ardında Allah’ın sabit yedi sıfatı vardır. Mesela Allah’ın fiili isimlerinden  olan Rezzak isminin  arkasında bu yedi sıfat  iş ve icraat yapar; bu yedi sıfatın rızık verme eylemine ve icraatına Rezzak unvanı ve ismi verilir. Rızık verme eyleminde ne kadar iş ve icraat var ise, hepsini ihzar edip oluşturan bu yedi sıfattır. Bu eyleme ve icraatların tamamına Rezzak deniliyor.

Aynı yedi sıfat temizlik ve nezafet işinde çalıştığında Kuddüs unvanı ve ismi ile tesmiye ediliyor. Hayat verme eyleminde Muhyi ismini alıyorlar. Hayatı alma eyleminde Mümit ismini alıyorlar...

Allah’ın fiili isimleri, yedi sıfatın ayrı ayrı işlerdeki  farklı isim ve unvanlar ile anılması işidir. Eşya içinde ne kadar muhtelif ve mütebayin iş ve icraat var ise, o kadar da isim var demektir ki hepsinin kökeni ve menşei kudret, ilim ve irade sıfatlarıdır. Bu yüzden insanın acizlik ve fakirlik damarı ile İlahi kudrete, dolayısı ile de Gani ismine muhtaç olması zımnen ve mantıken ifade edilmiş oluyor. Nasıl gına kudrete zımnen işaret ediyor ise, kudret de zımnen Rahman'a yani şefkat sıfatına işaret ediyor demektir.

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Fatiha Sûresi Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...