Block title
Block content

"Evet, gerek Cehennemi, gerek Cenneti teşkil eden ecza ve maddeler arasında münasebet vardır, zıddiyet yoktur. Münasebet, intizamın şartıdır; nizam da, devama sebeptir..." Oradaki malzeme atom değil mi, izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, gerek Cehennemi, gerek Cenneti teşkil eden ecza ve maddeler arasında münasebet vardır, zıddiyet yoktur. Münasebet, intizamın şartıdır; nizam da, devama sebeptir. Ve keza, bu iki menzilin halkı da ebedî oldukları için, vücutlarını teşkil eden ecza, tagayyüre maruz değildir. Çünkü, dünyadaki cisimlerinin terkip ve tahlilleri arasında muvazene yoktur. Yani cisim bünyelerine girenlerin, çıkanların arasında nisbet yoktur. Onun için inhilâle yüz tutarlar. Fakat âhiretteki cisimlerin yapılışı öyle değildir. Eczaları arasında tam mânâsıyla muvazene vardır ki, inhilâle mahal kalmaz."(1)

Ebedi hayata elverişli bir intizam için gerekli olan şartlar ve maddeler, ebed aleminin her iki yurdunda da caridir. Yani cennet ehli nasıl ebedi bir hayata uygun olarak tasarlanmış ise, aynı şekilde cehennem ehli de ebedi bir hayata uygun olarak tasarlanmıştır. Ebediyeti iktiza eden sistem ve gereklilikler, her iki alemde de işliyor demektir. Bu noktadan cennet ve cehennem benzeşiyor ve aynı münasebeti taşıyorlar, aralarında bir zıddiyet yoktur. Cennet ehli de cehennem ehli de aynı sonsuzluk sistemi içinde olduğu için, vücutları yokluk lehine değişmez ve bozulmaz.

Lakin dünyada hayat sistemi ebedi bir tasarım olmadığı için, burada vücutların devam ve bekasını temin edecek gelir gider dengesi yoktur.

Yani bebeklikten kırk yaşına kadar gelir fazla, kırk yaşından sonra gider fazla olduğu için, bir müddet sonra insanın bedeni tamamen harap olup dağılıyor.

Ahiret yurdunda bedenin bu gelir gider dengesi sabit ve dengede olacağı için ölüm, zeval ve bozulmak manası bedene ilişemeyecektir. Bedenden az bir gider olsa o giderin yerine gelir, hemen gelip oradaki dengeyi temin edecektir.

Nasıl ekonomide gelir gider dengesi temin edilemeyince iflas kaçınılmaz oluyor ise, aynı şekilde dünya hayatında da beden ekonomisinin gelir gider dengesi -kasıtlı bir şekilde- bozulduğu için, beden bir müddet sonra iflas ediyor. Bu dengesizlik ahiret yurdunda olmayacağı için, orada bedenler ebedi bir hayata mazhar olacaktır. Ahiret yurdunda esas teşkil edecek maddelerin mahiyeti hakkında açık ve kapsamlı bir malumat olmadığı için, "atom" demek sakıncalı olur. 

 (1) İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Sûresi, Âyet: 25 Tefsiri

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...