"Evet, ihtilâl-i Fransevîde hürriyetperverlik tohumuyla ve aşılamasıyla sosyalistlik türedi, tevellüd etti. Ve sosyalistlik ise bir kısım mukaddesatı tahrip ettiğinden, aşıladığı fikir, bilâhare bolşevikliğe inkılâp etti." Açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada, dünyanın yarısını istila eden komünist akımının nasıl bir tarihi süreçten geldiği izah ediliyor. Komünist akımının ilk zemini Fransız İhtilali ve bununla ortaya çıkan hürriyetçilik hareketidir. Avrupa’daki bu sosyal ve siyasal devrim bir çok fikir ve ideolojilerin türemesine mümbit bir zemin olmuştur. Komünizmin ilk evresi sosyalizmdir. Sosyalizm Fransız Devrimi ile hayat bulmuştur. Komünizm sosyalizmin tabi bir neticesidir. Sosyalizm dini ve maneviyatı inkar ettiği için komünizme geçişi hızlandırmış ve kolaylaştırmıştır diyebiliriz.

Komünizm: Sınıflar arası çatışma sonucunda toplumsal katmanların kalkıp, tek sınıf bir insan topluluğunun oluşturulması fikridir. Netice olarak özel mülkiyet, bireysel gelişim, farklı düşünce sistemlerinin tamamen yok edildiği, tek tip, tek sınıf, tek katmanın olduğu, yani mutlak eşitlik düzenini hedefleyen bir düşüncedir. Kurucusu Alman filozof Karl Marks'tır. Düşünce farklılıkları ve imtiyazları doğuran bütün faktörlere düşmandırlar.

Dini, insanları burjuva sınıfına itaat ettiren bir unsur, mutlak eşitlik ilkesine ters düşen, manevi sınıflar üreten bir faktör görmelerinden, dini temelden inkar ederler. Maddeci ve materyalist bir düşünce sistemidir. Allah ve yaratma fikirlerini tamamen reddederler. İktisadi olarak tamamen devletçidir. Ticaret ve özel mülkiyet haklarını bireylere vermezler. Bütün üretim araç ve vasıtaları devletindir. Dolayısı ile birey bu sistem içinde kendi istidat ve yeteneklerini gösteremeyen silik bir kurşun askerdir. Tarih ve inanç yönünden materyalisttir. İnsanlığın evrim yolu ile türden türe geçerek geliştiğini, ilk merhalede ilkel bir toplum, sonra köle, ücretli, kapitalist ve en sonunda komünist nizama doğru evrimleştiğini varsayarlar.

Üstad Hazretleri komünizmin fıtri bir düşünce olmadığını söyler. Çok düşünceleri ütopyadan öteye gitmez. Bu yüzden ömrü ancak yetmiş seksen yıl olmuştur kominizmin. Dünyanın her yerinde her açıdan iflas etmiş bir teoridir. Üstat zaten eserlerinde maddeci felsefenin teoloji kısmını, yani tabiat, tesadüf ve sebepler icat ediyor, fikirlerini kati delilleri ile çürütmüştür. İktisadi açıdan da fıtri olmamasından zaten fazla dayanamayıp iflas etmiş bir fikirdir.

Yine Üstad'ın ifadesi ile, her batıl mezhep içinde bir dane hakikat olabilir kaidesince, bu komünizmin her tarafı da yanlış ve batıl değildir. Mesela kainattaki tekamül yasası ve işçi sınıfının temel hak ve özgürlükleri gibi fıtri ve dine mutabık kısımları da vardır.

Sosyalizm: Sosyalizme, komünizmin biraz daha fıtri ve gerçekçi bir hali nazarı ile bakabiliriz. Komünizm bireyi yok eden aşırı bir toplumsalcılık uçtur, sosyalizm ise bu aşırılıkların biraz törpülenmesi hareketidir. Birey-toplum dengesini eşitlemeye çalışan ama tam başarılı olamayan bir düşünce disiplinidir. Tıpkı kapitalizm ile liberalizm gibi bu iki akım. Marksın ifadesi ile, sosyalizm toplumsal evrimin bir dönemidir. Bu dönemden sonra nihai hedef komünizm gelecektir. Yani sosyalizm insanlığın iktisadi evrimleşme sürecinde bir merhaledir. Ama Marks'ın kehanetleri tutmamıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...