Block title
Block content

"Evet, kesret ve tekessürün müntehası ve neticasi olan insanın sahife-i vechinde,cep-hesinde, cildinde, ellerinin içlerinde kalem-i kaderle pekçok çizgiler, hatler, nakışlar, nişanlar yazılmıştır.'' deniyor. İzah edebilir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İ'lem eyyühe'l-aziz! Âlemde herşeyin yüzünde hikmet eserleri göründüğü gibi, en uzak, en geniş, en ince kesretin tabakaları üstünde de hikmet, ihtimam eserleri görülmektedir. Evet, kesret ve tekessürün müntehası ve neticesi olan insanın sahife-i vechinde, cephesinde, cildinde, ellerinin içlerinde kalem-i kaderle pek çok çizgiler, hatlar, nakışlar, nişanlar yazılmıştır. Malûmdur ki, insanın şu sayfalarında yazılan o kelimeler, harfler, noktalar, harekeler, ruh-u insanîde bulunan mânâlara, mâneviyatlara delâlet ettikleri gibi, fıtratında kader tarafından yazılan mektuplara da işaretleri vardır. Arkadaş, insanın geçen sayfalarına kaderin yazdığı haşiye, tesadüf ve ittifakın dühulüne bir menfez bırakmamıştır."(1)

Kainatta her şeyde mükemmel bir intizam ve hikmet göze çarpıyor. Bu hikmet ve intizam, kainatın bütününde göründüğü gibi, bir parçası ve cüz'ünde de görünüyor. Allah, alemin bütününde intizam ve hikmeti gözetirken, cüz'ünde ve parçasında ihmal etmiş değildir.

Kainat, kesret ve tekessürdür yani; çokluk ve bütünlüktür. Bu çokluğun neticesi ve son noktası insandır. Yani kainatı bir ağaca benzetecek olursak; meyve ve neticesi insandır. Malum, meyve ağacın en sonunda ve uç noktasında olur. İnsanlık aleminde en son ve uç noktalar ihmale ve unutulmaya yakındır. Ama bu mana, Allah hakkında cari değildir. Allah, nasıl kainatın bütününde intizam ve hikmet ile iş görmüş ise; en uç ve son noktaları hükmünde olan insanda ve insanın yüzünde, cildinde ve avuç içlerinde de aynı intizam ve hikmeti ihtimam ile vaz etmiştir.

Yani insanın yüzüne ve eline dikkat ile bakıldığında, kaderin ince hat ve planlarının buralarda da ne denli mükemmel olarak işlediğini görürsün, demek istiyor.

Allah külli sanatında hangi manayı yazmış ise; küllinin bir cüz'ünde de aynı manayı daha ince ve latif bir surette yazmıştır. Allah’ın hiçbir sanatında hikmet ve nizam eksik değildir.

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Hubâb

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...